Sökning: "sveriges resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden sveriges resurser.

 1. 1. Beslut under ett turbulent år - En studie om beslutsfattande av tjänstemännen inom Verksamhetsområde Integration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Igor Persson; Marina Mekh; [2017-03-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  BakgrundSveriges förvaltningars möjlighet att fullfölja sin lagstadgade uppgift om flyktingmottagande sattes under stor press i samband med flyktingsituationen 2015/2016. För tjänstemännen innebar mottagandet en stor påfrestning eftersom resurserna inte var anpassade för det stora antalet flyktingar. LÄS MER

 2. 2. Produktion och miljötänk - då och nu : Introduktion och utveckling av miljöhänsyn i svenskt skogsbruk

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Karin Ekströmer; [2017]
  Nyckelord :private forest owners; The National Board of Forestry; advisory service; education; conservation; environmental objectives; forestry policy history; privata skogsägare; Skogsstyrelsen; rådgivning; utbildning; miljöhänsyn; miljömål; skogspolitisk historia;

  Sammanfattning : Sveriges natur förknippas mer än något annat med skog. Två tredjedelar av landets drygt 40 miljoner hektar landareal täcks av skog. Av 27,1 miljoner hektar skogsmark (inklusive skyddad mark) är 23,3 miljoner hektar produktiv skogsmark. LÄS MER

 3. 3. Miljökrav : En studie om miljökrav vid upphandling av busstrafik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johannes Malmros; Mattias Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; busstrafik; offentlig upphandling; grön upphandling; miljökrav; drivmedelsskrav; green public procurement;

  Sammanfattning : Miljökrav vid upphandling av busstrafik är ett effektivt styrmedel för att nå Sveriges uppsatta klimatmål. Enligt tidigare forskning är andelen förnybart drivmedel för busstrafiken i Sverige olika beroende på vilken region. LÄS MER

 4. 4. Urban mining i praktiken : Hur kan återvinning av markförlagda kablar integreras i infrastrukturs-planeringen och vilka kostnadsposter kan användas vid projektbererdning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Mikaela Granberg Lomyr; [2017]
  Nyckelord :Urban mining; resurseffektivitet; återvinning; elnät;

  Sammanfattning : För att hantera den ökande befolkningen i världen behöver jordens resurser användas mer effekt vilket till exempel kan göras genom att återvinna material som inte längre fyller någon funktion. Området Urban mining handlar om att frigöra material som inte längre används i den urbana miljön och göra dem tillgängliga för nya produkter. LÄS MER

 5. 5. ”När en blir två” : Anhörigas upplevelse i samband med att en närstående med demenssjukdom flyttat hemifrån till särskilt boende

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrica Järviniemi; Frida Karlsson; [2017]
  Nyckelord :anhörig; demenssjukdom; flytta isär; särskilt boende; kommunen; intervju;

  Sammanfattning : Demenssjukdom är en av Sveriges stora folksjukdomar och det är många med demenssjukdom som vårdas i hemmet av sina anhöriga. Sjukdomen bryter långsamt ner de kognitiva funktionerna hos den demenssjuke och ställer stora krav på den anhöriges resurser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sveriges resurser.

Din email-adress: