Sökning: "teaching resources"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden teaching resources.

 1. 1. Implications of paper textbook multimodality for eight-year old students’ language learning: A case-study content analysis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Hage-Obeid; [2017-03-07]
  Nyckelord :Images; multimodality; social semiotics; learning; textbooks;

  Sammanfattning : Purpose. The purpose of this study is to examine how SABIS® as a publishing house and anowner of its own school curriculum system materially represents its educational beliefs basedon the curricular demands of the Common Core State Standards within the school textbooksit produces for one of its private schools in the United States.Theory. LÄS MER

 2. 2. Lärares perspektiv på elevers olikheter : Grundskolelärares uppfattningar om individintegrering av särskoleelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jens Boström; [2017]
  Nyckelord :Individintegrering; integrering; inkludering; grundsärskola; grundskola; segregering; utvecklingsstörning; specialpedagogik; fenomenografi;

  Sammanfattning : This study aims to investigate primary school teachers' perceptions of mainstreaming pupils in special needs to distinguish obstacles and the teachers’ perspective on pupils’ differences. Through qualitative interviews with a phenomenographical approach, four teachers' perceptions about individual integration obstacles and opportunities have been analyzed. LÄS MER

 3. 3. Lärares arbete med musikproduktion : En observationsstudie av hur lärare arbetar med musikproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Kalle Widén; [2017]
  Nyckelord :music production; teaching; video observation; teachers; modes; resources; design theory perspective; musikproduktion; undervisning; videoobservationer; lärare; tecken; resurser; designteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en inblick i hur det går att lära ut och arbeta metodiskt med musikpro- duktion. I bakgrundskapitlet presenteras facklitteratur om området samt tidigare forskning inom musikproduktionsmetodik. LÄS MER

 4. 4. Specialidrott, ett kunskapsämne eller? : - en studie om hur specialidrottslärare motiverar och bedriver sin undervisning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anel Skurlic; Stefan Larsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka hur lärares bakgrund och erfarenheter inverkar på deras undervisning i ämnet specialidrott. Våra frågeställningar är följande: Vilken idrottslig och akademisk bakgrund och erfarenhet har lärarna i ämnet specialidrott? Hur motiverar studiens specialidrottslärare sina val av undervisningsinnehåll? Hur arbetar lärare i specialidrott med kursplanerna och det centrala innehållet?   Metod I studien användes kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Samtal i Sweet City : Två andraspråkselevers interaktion i samband med tv-spelsspelande i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Ambjörnsson; [2017]
  Nyckelord :Communicative strategies; Digital Game-based Learning; Educational games; Interaction; Second language learning; Translanguaging;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to examine two pupils’ interaction when playing the language learning game Sweet City together on tablet. The game is used for teaching Swedish as a second language and it is designed as an adventure game. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teaching resources.

Din email-adress: