Sökning: "teori delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 395 uppsatser innehållade orden teori delaktighet.

 1. 1. Dans som kommunikation. En kvalitativ studie om meningsskapande rörelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lisa Bergman; [2018-01-11]
  Nyckelord :Dans; kommunikation; rörelse; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : I läroplanen för grundskolan som infördes 2011 uppmärksammas det att elevers förmåga att kommunicera är viktig att utveckla. Syftet med studien är att undersöka hur elevers förmåga att kommunicera genom dans kan fördjupas. Vidare undersöks hur dans kommunicerar samt vilka förmågor som elever kan utveckla genom dans. LÄS MER

 2. 2. ”VERKTYGET SKAPAR EN TRYGGHET FÖR MIG MEN FRAMFÖRALLT FÖR BRUKAREN” En kvalitativ studie om digital transformation med teknisk implementering – ur ett medarbetarperspektiv inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Natalie Dalberg Larsson; Linnea Stensson; [2017-09-29]
  Nyckelord :förändringsarbete; kompetensutveckling; medarbetarperspektiv; digital transformation; teknisk implementering; deltagande; påverkbarhet; anpassning; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syfte: Intresset är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka de anställdas möjlighet till kompetensutveckling inom ramen för den tekniska implementeringen och vilken betydelse möjligheten haft för upplevelsen av den nya teknikens användbarhet och tillgänglighet. Teori: Organisationsutveckling och förändringsarbete; Human Resources-perspektivet som utgångspunkt med Kotters (1992) modell för förändringsstrategi i åtta stadier som fundament. LÄS MER

 3. 3. Samverkan i fokus : - en möjlighet till skolframgång för barn i skolsvårigheteroch med sammansatta behov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Susanne Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; organisation; profession; skolsvårigheter; sammansatta behov;

  Sammanfattning : Skolframgång ses som en av de viktigaste faktorerna för att barn och ungdomar ska ha goda framtidsutsikter. En fungerande skolgång är då av vikt för barn och ungdomar i skolsvårigheter och med sammansatta behov och samverkan över organisationsgränserna är ett sätt att arbeta för att nå önskad skolframgång. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser av vård vid livets slutskede på vårdavdelningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Susanna Hillerström; Anja Vannisse; [2017]
  Nyckelord :Palliative care; End-of-life care; Next of kin; Hospital wards; Experiences; Involvement.; Palliativ vård; Vård vid livets slutskede; Närstående; Vårdavdelningar; Upplevelser; Delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårdas vid livets slut kan vara en stor omställning för både patient och närstående. Enligt tidigare forskning saknas kunskap om de närståendes upplevelser kring vården och blev därmed ett relevant område att forska vidare på. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av kontakt med anhöriga i sluten psykiatrisk vård : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Malin Garberg; [2017]
  Nyckelord :Attitudes; Inpatient care; Nursing staff; Psychosis; Relatives; Anhöriga; Bemötande; Psykossjukdom; Slutenvård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier visar att anhöriga till personer med psykisk ohälsa riskerar själva en försämrad psykisk hälsa och lidande. Känslor av skam, skuld och oro är vanliga. Anhöriga kan också behöva sluta arbeta och flytta för sin närståendes skull vilket kan leda till negativa sociala konsekvenser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teori delaktighet.

Din email-adress: