Sökning: "tillhörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 712 uppsatser innehållade ordet tillhörighet.

 1. 1. – Se mig! Elevers upplevelser av skolans stödinsatser vid beteendeproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna-Karin Lilja; [2017]
  Nyckelord :beteendeproblem; dokumentstudie; elevintervju; extra anpassning; KASAM; mellanmänskliga relationer; relationell specialpedagogik; resursskola; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Att komma tillrätta med de beteendeproblem som förekommer i den svenska skolan ses av både många lärare, föräldrar och elever som en stor utmaning. Grundat i detta problem var studiens övergripande syfte att få en djupare förståelse för stödinsatser då en beteendeproblematik uppkommit. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla barns valkompetens : Att arbeta med studie och yrkesvägledning i lågstadiet inom de samhällsorienterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kristina Kihlström; [2017]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; Integrering; Samhällsorienterade ämnen; kontinuerlig vägledning; jämställdhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare arbetar med studie- och yrkesvägledning kontinuerligt integrerat i undervisningen inom de samhällsorienterade ämnena för att motverka begränsningar utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet. Metoden som valts för denna undersökning är en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 3. 3. ”Alla barn är likadana oavsett kultur” : En studie i om hur pedagoger uppfattar och genomför sitt arbete imångkulturella barngrupper i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Spännar; [2017]
  Nyckelord :förskola; pedagoger; kultur; interkulturell; kulturell mångfald; språk; vi och de Andra;

  Sammanfattning : Dagens förskola är under förändring. Allt fler familjer har anlänt till Sverige som flyktingar och barnen börjar i förskolor runtom i landet. Förskolans läroplan, Lpfö 98 (rev. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse genom kulturella barriärer : En litteraturstudie om skönlitteratur i det mångkulturella klassrummet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Ludvig Pålsson; [2017]
  Nyckelord :svenska; interkulturalitet; skönlitteratur; svenskdidaktisk forskning; mångkultur; gymnasiet; andraspråk; elever;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien undersöker vad aktuell svenskdidaktisk forskning säger om skönlitteraturens roll i det mångkulturella klassrummet. Uppsatsen har ett fokus på elevernas läsförståelse, och de faktorer som påverkar andraspråkselevers möjlighet att ta till sig texten som valts ut. LÄS MER

 5. 5. HIV-patienters upplevelse av bemötandet inom hälso- och sjukvården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Nyman; Gunita Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Experience; HIV infections; HIV infected patients Professional - patient relation; HIV-infektion; HIV-infekterade patienter; professionell - patient relation; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: På världsbasis lever 36,7 miljoner människor med sjukdomen Humant Immunbrist Virus (HIV). Då forskningen och behandlingen gått framåt från att vara en dödlig till kronisk sjukdom med rätt behandling, kan patienter idag leva ett helt liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tillhörighet.

Din email-adress: