Sökning: "tillhörighet"

Visar resultat 1 - 5 av 731 uppsatser innehållade ordet tillhörighet.

 1. 1. – Se mig! Elevers upplevelser av skolans stödinsatser vid beteendeproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna-Karin Lilja; [2017]
  Nyckelord :beteendeproblem; dokumentstudie; elevintervju; extra anpassning; KASAM; mellanmänskliga relationer; relationell specialpedagogik; resursskola; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Att komma tillrätta med de beteendeproblem som förekommer i den svenska skolan ses av både många lärare, föräldrar och elever som en stor utmaning. Grundat i detta problem var studiens övergripande syfte att få en djupare förståelse för stödinsatser då en beteendeproblematik uppkommit. LÄS MER

 2. 2. Flykting på grund av politisk uppfattning - Ett genusrättsvetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ulrika Sanded; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom den genusrättsvetenskapliga framställningen har författare framfört hur 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning utformats och tolkats utifrån ett manligt perspektiv. Det kan, enligt bland andra Maria Bexelius, förklaras genom att kön påverkar rätten. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla barns valkompetens : Att arbeta med studie och yrkesvägledning i lågstadiet inom de samhällsorienterade ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kristina Kihlström; [2017]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; Integrering; Samhällsorienterade ämnen; kontinuerlig vägledning; jämställdhet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare arbetar med studie- och yrkesvägledning kontinuerligt integrerat i undervisningen inom de samhällsorienterade ämnena för att motverka begränsningar utifrån kön, social eller kulturell tillhörighet. Metoden som valts för denna undersökning är en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 4. 4. ”Alla barn är likadana oavsett kultur” : En studie i om hur pedagoger uppfattar och genomför sitt arbete imångkulturella barngrupper i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Spännar; [2017]
  Nyckelord :förskola; pedagoger; kultur; interkulturell; kulturell mångfald; språk; vi och de Andra;

  Sammanfattning : Dagens förskola är under förändring. Allt fler familjer har anlänt till Sverige som flyktingar och barnen börjar i förskolor runtom i landet. Förskolans läroplan, Lpfö 98 (rev. LÄS MER

 5. 5. Att bibehålla talangfulla medarbetare via organisationskulturen : En fallstudie av ett konsultbolag inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Söderlind; Melinda Malmberg; [2017]
  Nyckelord :Organizational culture; corporate culture; talented employees; employee retention; retention; talent retention; Organisationskultur; företagskultur; talangfulla medarbetare; bibehållande av anställda; bibehållande; bibehållande av talangfulla medarbetare;

  Sammanfattning : Syfte: I en kunskapsintensiv ekonomi blir den talangfulla medarbetaren med sin kompetens och erfarenhet allt viktigare att bibehålla inom företaget, vilket inte alltid kan motiveras med en högre lön. Istället kan organisationskulturen innefatta en central roll i bibehållandet av talangfulla medarbetare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tillhörighet.

Din email-adress: