Sökning: "titel chefer"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden titel chefer.

 1. 1. Användarens roll vid prestationsmätning för miljö : En fallstudie på Växjö kommun

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Adamsson; Johannes Petersson; [2017]
  Nyckelord :Performance Measurement in the public sector; Environmental Performance Measurement; Use of information from performance measurements; Prestationsmätning i offentlig sektor; Prestationsmätning för miljö; Användning av information från prestationsmätningar;

  Sammanfattning : Titel: Användarens roll vid prestationsmätning för miljö - En fallstudie på Växjö kommun  Bakgrund: En ökad medvetenhet kring miljö i samhället, ett växande tryck från allmänheten och fler regulatoriska krav har påverkat offentliga verksamheters ansträngningar inom miljöområdet. Följden av denna ansträngning är att prestationsmätningar för miljö har implementerats från den privata sektorn för att offentliga verksamheter skall kunna visa upp förbättringar och göra utvärderingar av sitt arbete med miljöfrågor. LÄS MER

 2. 2. Tillsammans mellan stolarna : En studie om samverkan för att konstruktivt hantera organisatoriska mellanrum

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stina Hansson; Malin Ström; [2017]
  Nyckelord :Public sector; cooperation; organizational boundaries; professions; Offentlig sektor; samverkan; organisatoriska mellanrum; professioner;

  Sammanfattning : Datum: 2017-06-05 Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 HP Akademi: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Stina Hansson 12 juni 1993, Malin Ström 15 november 1992 Titel: Tillsammans mellan stolarna - en studie om samverkan för att konstruktivt hantera organisatoriska mellanrum Handledare: Magnus Hoppe Nyckelord: Offentlig sektor, samverkan, organisatoriska mellanrum, professioner Syfte: Studiens syfte är att granska samverkan mellan offentliga organisationer. Det här görs genom en kvalitativ studie för att belysa hur samverkan kan undvika att människor faller mellan stolarna. LÄS MER

 3. 3. Den immateriella investeringsprocessen : En flerfallsstudie i tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jesper Andersson; Linn Persson; Johan Stillerfelt; [2017]
  Nyckelord :Service company; investment process; intangible investment; decision basis; investment decision; Tjänsteföretag; investeringsprocess; immateriell investering; beslutsunderlag; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats (2FE24E), Civilekonomprogrammet - Controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT 2017 Titel: Den immateriella investeringsprocessen – En flerfallsstudie i tjänsteföretag Författare: Jesper Andersson, Linn Persson & Johan Stillerfelt Handledare: Pia Nylinder Examinator: Elin Funck Bakgrund och problem: Antalet tjänsteföretag växer ständigt och mer än hälften av alla företag i Sverige verkar inom denna bransch. Vidare är investeringar avgörande för ett företags framtida överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Konsten att axla ett chefsuppdrag som ung : En studie om unga chefers karriärsutmaningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olivia Bengtsson; Emmy Johansson; [2017]
  Nyckelord :Young managers; career challenges; management; expectations; Unga chefer; karriärsutmaningar; chefskap; förväntningar;

  Sammanfattning : Titel: Konsten att axla ett chefsuppdrag som ung - En studie om unga chefers karriärsutmaningarFörfattare: Emmy Johansson och Olivia Bengtsson Institution: Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi, Ekonomihögskolan Program: Human Resource Management Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (Kandidat) Handledare: Kjell Arvidsson Examinator: Mikael Lundgren Syfte: Syftet med studien är att identifiera vilka utmaningar unga chefer står inför i sina karriärer, samt hur de hade kunnat förberedas bättre på de upplevda karriärsutmaningarna. Genom att identifiera unga chefers utmaningar önskar vi kunna skapa en ökad medvetenhet hos blivande unga chefer, ledarskapsutbildningar, organisationer och företag. LÄS MER

 5. 5. Att vårda under rädsla : - En litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Nadja Baradaran; Sofie Lundgren; [2016]
  Nyckelord :Nursing staff; Psychiatry; Threat and violence; Correlated violence; Vårdpersonal; Psykiatri; Hot och våld; Arbetsrelaterad våld;

  Sammanfattning : Titel: Att vårda under rädsla- en litteraturstudie om vårdpersonals upplevelser av hot och våld inom psykiatrisk vård.Bakgrund: Rapporter visar att hot och våld är vanligt förekommande inom vård och omsorg. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet titel chefer.

Din email-adress: