Sökning: "titel chefer"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden titel chefer.

 1. 1. Nyckeln till värdeskapande nätverk - En kvalitativ studie om chefsarbete och nätverksrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Nordahl; Ebba Isacsson; Ulf Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Chefsarbete; chefsaktiviteter; nätverkande; relationer; värdeskapande; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Nyckeln till värdeskapande nätverk - En kvalitativ studie om chefsarbete och nätverksrelationer Seminariedatum: 2018-01-12 Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ulf Gustavsson, Ebba Isacsson & Elin Nordahl Handledare: Stefan Sveningsson Nyckelord: Chefsarbete, chefsaktiviteter, nätverkande, relationer, värdeskapande, Syfte: Syftet med studien är att undersöka och nyansera vad en chefs nätverksrelationer innehåller som skapar värde i chefsarbetet. Metod: För att besvara studiens frågeställning har en kvalitativ fallstudie genomförts med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Användarens roll vid prestationsmätning för miljö : En fallstudie på Växjö kommun

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Philip Adamsson; Johannes Petersson; [2017]
  Nyckelord :Performance Measurement in the public sector; Environmental Performance Measurement; Use of information from performance measurements; Prestationsmätning i offentlig sektor; Prestationsmätning för miljö; Användning av information från prestationsmätningar;

  Sammanfattning : Titel: Användarens roll vid prestationsmätning för miljö - En fallstudie på Växjö kommun  Bakgrund: En ökad medvetenhet kring miljö i samhället, ett växande tryck från allmänheten och fler regulatoriska krav har påverkat offentliga verksamheters ansträngningar inom miljöområdet. Följden av denna ansträngning är att prestationsmätningar för miljö har implementerats från den privata sektorn för att offentliga verksamheter skall kunna visa upp förbättringar och göra utvärderingar av sitt arbete med miljöfrågor. LÄS MER

 3. 3. Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen : En studie av intern marknadsföring från ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Bäcklund; Bill Samuelsson; Simon Levander; [2017]
  Nyckelord :Employer branding; Generation Y; Intern marketing; Loyalty; Social Exchange Theory;

  Sammanfattning : Sammanfattning – ”Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen” Datum: 2/6-2017 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Alexander Bäcklund, Bill Samuelsson och Simon Levander Titel: Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen Handledare: Kerstin Nilsson Nyckelord: Employer branding, Generation Y, Intern marketing, Loyalty, Social Exchange Theory. Frågeställning: Vilka incitament är det som påverkar den anställde att stanna på en arbetsplats?Matchar företagets employer branding-arbete med de anställdas motivationsfaktorer? Syfte: Syftet med undersökningen är att förklara de incitament som leder till att medarbetare väljer att stanna inom organisationen och jämföra det med företagets human resource-arbete för att behålla anställda. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans mellan stolarna : En studie om samverkan för att konstruktivt hantera organisatoriska mellanrum

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stina Hansson; Malin Ström; [2017]
  Nyckelord :Public sector; cooperation; organizational boundaries; professions; Offentlig sektor; samverkan; organisatoriska mellanrum; professioner;

  Sammanfattning : Datum: 2017-06-05 Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 HP Akademi: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Stina Hansson 12 juni 1993, Malin Ström 15 november 1992 Titel: Tillsammans mellan stolarna - en studie om samverkan för att konstruktivt hantera organisatoriska mellanrum Handledare: Magnus Hoppe Nyckelord: Offentlig sektor, samverkan, organisatoriska mellanrum, professioner Syfte: Studiens syfte är att granska samverkan mellan offentliga organisationer. Det här görs genom en kvalitativ studie för att belysa hur samverkan kan undvika att människor faller mellan stolarna. LÄS MER

 5. 5. Den immateriella investeringsprocessen : En flerfallsstudie i tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jesper Andersson; Linn Persson; Johan Stillerfelt; [2017]
  Nyckelord :Service company; investment process; intangible investment; decision basis; investment decision; Tjänsteföretag; investeringsprocess; immateriell investering; beslutsunderlag; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats (2FE24E), Civilekonomprogrammet - Controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT 2017 Titel: Den immateriella investeringsprocessen – En flerfallsstudie i tjänsteföretag Författare: Jesper Andersson, Linn Persson & Johan Stillerfelt Handledare: Pia Nylinder Examinator: Elin Funck Bakgrund och problem: Antalet tjänsteföretag växer ständigt och mer än hälften av alla företag i Sverige verkar inom denna bransch. Vidare är investeringar avgörande för ett företags framtida överlevnad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet titel chefer.

Din email-adress: