Sökning: "transteoretisk modell"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden transteoretisk modell.

 1. 1. Hälsofrämjande metoder för förändring av ohälsosamma levnadsro vid prediabetes. En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Löfskog; Susanna Coly; [2016-03-17]
  Nyckelord :prediabetes; nedsatt glukostolerans; livsstilsförändring; systematisk litteraturöversikt; prediabetes; impaired glucose tolerance; life style intervention; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av prediabetes och typ-2 diabetes är ett växande globalt problem. Ett flertal större studier har visat att livsstilsförändring gällande hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet kan minska risken för personer med prediabetes att utveckla typ 2-diabetes. LÄS MER

 2. 2. Att designa för beteendeförändring / Designing for behavioural change

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Jenny Hanell; [2013]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; Beteendeförändring; Tjänstedesign; Banktjänst; Sparande; Kvinnors ekonomiska beteende; Transteoretisk modell; Visualisering;

  Sammanfattning : Jag har utforskat hur en beteendeförändring kan genomföras med hjälp av existerande teoretiska modeller och centrala metoder inom interaktionsdesign och tjänstedesign. För att specificera mig har jag samarbetat med banken SEB och inriktat mig på kvinnors ekonomiska beteende och hur man kan få dem att öka sitt intresse för det privata sparandet. LÄS MER

 3. 3. Spelberoendets mekanismer

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Espersson; Magdalena Olsson; [2011]
  Nyckelord :kvalitativ metod; self-efficacy; social kognitiv teori; spelberoende; spel om pengar; transteoretisk modell;

  Sammanfattning : Spel om pengar är vanligt förekommande för människor i vårt samhälle. Spelproblematik är ett folkhälsoproblem, där unga män i åldern 18-24 år står för den största ökningen. LÄS MER

 4. 4. Möta eller mötas? : En studie av en hälsoenhets arbetsmodell och syn på förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Magnus Ellberg; Tom Ekström; [2007]
  Nyckelord :Beteendeförändringar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studien syftar till att undersöka vilka arbetssätt personalen på en hälsoenhet i Svealand använde och vad de ansåg vara viktigt för att beteende- och livsstilsförändringar skulle lyckas. Våra frågeställningar var följande: Vilka erfarenheter och vilken utbildning har personalen vid enheten av förändringsarbete? På vilka sätt kan personalen vid enheten hjälpa patienter med livsstilsförändringar, hur ser behandlingen ut? Vilka faktorer anser respondenterna vara betydelsefulla i arbetssättet? Används fysisk aktivitet i behandlingen? Metod Datainsamling gjordes med hjälp av öppna intervjuer med två respondenter. LÄS MER

 5. 5. Det måste vara roligt: otillräckligt fysiskt aktiva högstadieelever om rörelse och motion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anette Nilsson; Elvis Pavlovic; [2005]
  Nyckelord :transteoretisk modell för förändring; fysisk aktivitet; motivation; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka vad inaktiva högstadieelever själva tror skulle kunna vara betydelsefulla faktorer för att påbörja och vidmakthålla fysisk aktivitet. 160 högstadielever fyllde i en enkät varpå 71 elever som hamnade under de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet fick fylla i en andra utförligare enkät. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet transteoretisk modell.

Din email-adress: