Sökning: "undersökande och elevaktivt arbetssätt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden undersökande och elevaktivt arbetssätt.

 1. 1. Ett öppet undersökande arbetssätt i biologiundervisningen i årskurs 4-6 : En studie om lärares attityder och tankar baserat på arbetslivserfarenhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Lindskog; [2017]
  Nyckelord :Attitudes; IBSE; Inexperienced teachers; primary school; Grundskolelärare; NO-undervisning; nyutexaminerade lärare; processinriktad undervisning;

  Sammanfattning : NO-undervisningen idag ställer stora krav att lärarna ska erbjuda eleverna möjligheter att utveckla sina förmågor inom NO. I grundskolans årskurser 4-6 tilldelas de naturorienterande ämnena få antal timmar vilket leder till att många lärare känner en tidspress inför att hinna med det centrala innehållet inom det angivna tidsutrymmet. LÄS MER

 2. 2. Lärarlett eller elevaktivt? : En studie av sex lektioner i ickelinjära funktioner på gymnasiet.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Susanne Tornert; [2011]
  Nyckelord :Undervisning; elevaktiva arbetssätt; undersökande arbetssätt; katederundervisning; direktundervisning; matematik; gymnasium; ickelinjära funktioner; ytinlärning; djupinlärning;

  Sammanfattning : Matematiklärare brukar ofta ha en förkärlek för katederundervisning. John Hattie (2009) har gjort en metastudie över 800 andra metastudier om vilka faktorer som påverkar elevers studieprestationer, och han menar att direktundervisning ger bättre resultat än exempelvis elevaktiva arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Barn- och fritidsprogrammet i fokus : En studie om utbildningens framväxt i Norrköping

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Viola Gustavsson; [2007]
  Nyckelord :Gymnasieskola; barn- och fritidsprogrammet; påverkansfaktorer; arbetsmarknad; elevaktivt arbetssätt; APU; progressiv utbildning; Gy09;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om barn- och fritidsprogrammet och beskriver hur utbildningen vuxit fram i Norrköping. Det övergripande syftet är att synliggöra olika utvecklingstendenser i utbildningens framväxt och att beskriva de ”kritiska perioder” som finns i utbildningens historia. LÄS MER

 4. 4. Ekobussen : en rullande naturskola i Jönköping. Deltagarnas uppfattningar om samverkan och den pedagogiska modellen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Estetiska institutionen

  Författare :Per König; [2004]
  Nyckelord :Ecology; Utomhuspedagogik; ekobuss; naturskola; exkursion; ekologi- och miljöundervisning; undersökande arbetssätt; upplevelsebaserat lärande; utomhusdidaktik; miljömedvetande; Ekologi;

  Sammanfattning : Sedan 1992 har Jönköpings kommun drivit en naturskola i form av en exkursionsbuss, ekobussen. Verksamheten har varit inriktad mot dagsexkursioner för grundskolans senare år och gymnasieskolan under ledning av utbildad och engagerad personal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet undersökande och elevaktivt arbetssätt.

Din email-adress: