Sökning: "undervisningsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade ordet undervisningsmetoder.

 1. 1. Att undervisa i ämnet svenska för elever med annat modersmål – en kvalitativ studie om vilka undervisningsmetoder som lärare anser vara framgångsrika för elevers andraspråksutveckling.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annika Kindbom; [2017-11-10]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; andraspråksundervisning; svenska som andraspråk; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : I dagens klassrum möter lärare elever med många olika modersmål. Dessa elever undervisas dagligen på sitt andraspråk och har därmed andra förutsättningar att nå kunskapsmålen än elever som har med sig svenska språket hemifrån. LÄS MER

 2. 2. LÄRARSKAP OCH LEDARSKAP Fysiklärares beskrivningar av sina val vid undervisningsplanering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Perlander; [2017-11-03]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; Lärarskap; Kunskapsbas; Ämneskunskap; Didaktisk innehållskunskap; Läroplanskunskap; Kollegiala samtal; Erfarenhet; undervisningsplanering;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att belysa fysiklärares undervisning. Det som ska undersökas är lärarnas uppfattning av hur ämnet fysik omsätts i undervisningspraktik och vad som påverkar de val de gör i sin planering.Teori:Studien utgår ifrån teorier kring didaktik och ledarskap samt teorier om lärares kun-skapsbas och kollegialt lärande. LÄS MER

 3. 3. SPELAR DET NÅGON ROLL? En kvantitativ studie om studenters attityder till rollspel i högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Robert Björklund; Kristoffer Rissanen; [2017-09-29]
  Nyckelord :attityder; erfarenheter; motivation; rollspel; studenter; traditionell undervisning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka erfarenheter av samt motivation och attityder till lärande för undervisningsmetoderna traditionell undervisning respektive rollspel. Studiens övergripande forskningsfråga lyder: Vad är studenters attityder till rollspel som undervisningsmetod inom högre utbildning?Teori: Studien utgick ifrån Starks (1998) typologisering av högre utbildning i analysen av skillnader mellan programstudenternas attityder till traditionell undervisning respektive rollspel som undervisningsmetoder i den högre utbildningen. LÄS MER

 4. 4. GENUSPÅVERKAN I SPRÅKUNDERVISNING Språklärares syn på elevers prestationer i skolan utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jan Kielar; Ninis Restiana Karlsson; [2017-03-07]
  Nyckelord :Genus; genusperspektiv; könsmedveten pedagogik; normkritisk pedagogik; prestation; moderna språk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och bidra med kunskap om språklärares syn på betydelse av genus för undervisning, lärande och bedömning i skolan.Teori: I examensarbetet används några centrala teorier om språkundervisning och språkinlärning samt teorier om genus i skolan, nämligen biologiska förklaringar, socialpsykologiska förklaringar, teori om feminiserade skolan, teorier om maskulinitet och femininet. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares attityder och didaktiska val i naturvetenskap : En kvalitativ studie ur ett sociokulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Elinor Eriksson; Ida Ling; [2017]
  Nyckelord :Förskola; naturvetenskap; conceptual knowledge; procedural knowledge; kunskapsinriktat arbetssätt; processinriktiat arbetssätt; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) har förskollärare en skyldighet att undervisa i naturvetenskap samt ett ansvar att inspirera barnen och väcka deras nyfikenhet för ämnet. Syftet med studien är att upptäcka eventuella samband mellan förskollärares attityder och deras val av undervisningsmetoder gällande naturvetenskap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet undervisningsmetoder.

Din email-adress: