Sökning: "utsläppskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet utsläppskrav.

 1. 1. Fördelar och nackdelar med HVO inom sjöfarten : En undersökning om hur HVO ur drift- och miljösynpunktstår sig mot traditionell diesel och tjockolja.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Viktor Jonsson; Emil Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Emission; HVO; Biofuel; Operation; Fuel; Vessel; Ship; HVO; Biobränsle; Utsläpp; Drift; Fartyg;

  Sammanfattning : Det här arbetet bygger på en litteraturstudie från föregående arbeten som handlar om biobränslet HVO och dess funktion vid drift av flera olika typer av dieselmotorer. Författarna till arbetet har tittat på de för- och nackdelar som föreligger vid drift på HVO och gjort jämförelser med diesel och HFO vilka dominerar inom sjöfarten idag. LÄS MER

 2. 2. Online-instrumentering på avloppsreningsverk : status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Sensor faults; off-set; bias; drift; sensor; instrument; instrumentation; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; activated sludge process; pre-denitrification; wastewater; wastewater treatment; Givarfel; bias; drift; givare; instrument; instrumentering; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; aktivslamprocess; fördenitrifikation; avloppsvatten; avloppsrening;

  Sammanfattning : Effektiviteten av automatiserade reningsprocesser inom avloppsreningsverk beror ytterst på kvaliteten av de mätdata som fås från installerade instrument. Givarfel påverkar verkens styrning och är ofta anledningen till att olika reglerstrategier fallerar. LÄS MER

 3. 3. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 4. 4. Sedimentation of stormwater from construction activities

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sargon Garis; [2017]
  Nyckelord :Water management; infrastructure projects; stormwater; purification; sedimentation; Vattenhantering; infrastrukturprojekt; länsvatten; vattenrening; sedimentation;

  Sammanfattning : Vattenhantering i infrastrukturprojekt är ett viktigt ämne eftersom det kan påverka den omgivande miljön på ett negativt sätt. I projekt med förorenat mark kan vattnet innehålla allt från metaller till polyaromatiska kolväten, vilket medför svårigheter att hantera. LÄS MER

 5. 5. Innemiljö ombord en isbrytare : Upplevd luftkvalitet och personlig exponering för luftföroreningar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Björn Hjelmér; [2017]
  Nyckelord :Indoor environment; exposure; air; quality; fuel; conversion; Innemiljö; miljö; exponering; luft; kvalitet; bränsle; konvertering;

  Sammanfattning : Att arbeta till sjöss innebär många olika arbetsuppgifter och utmaningar men få tänker på hur innemiljön påverkar besättningens hälsa. I och med de nya kraven i SECA området (svavelkontrollområde för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen med utsläppskrav på max 0,10 viktprocent svavel i bränslet) där fartyg alltså krävs att köra på lågsvavligt bränsle, kan detta medföra en positiv förändring i fartygs innemiljö. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utsläppskrav.

Din email-adress: