Sökning: "våld"

Visar resultat 1 - 5 av 1913 uppsatser innehållade ordet våld.

 1. 1. DEN ANSTÄLLNINGSBARE, DEN ICKE ANSTÄLLNINGSBARE & DEN ALTERNATIVA ANDRE - En kritisk studie om anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mia Gruffman Cruse; [2017-07-07]
  Nyckelord :anställningsbarhet; dekonstruktion; governmentality; habitus; den industriella reservarmén;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka egenskaper somtillskrivs den anställningsbare och den icke anställningsbare på den nutida svenskaarbetsmarknaden för att därmed kunna diskutera möjliga förklaringsmodeller till hur ochvarför dessa kan förstås i termer av makt.1) Vilka personliga egenskaper tillskrivs den anställningsbare, den förste, i platsannonserpublicerade på platsbanken?2) Hur kan de egenskaper som tillskrivs den icke anställningsbare, den andre, förståsgenom dekonstruktion av den ideala första?3) Hur kan den anställningsbare och den icke anställningsbare förstås utifrån begreppengovernmentality, habitus, symboliskt kapital, symboliskt våld och teorin om denindustriella reservarmén?Metod och material: Kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Från staten utsända för att upptäcka våld En kvalitativ studie om barnmorskors upplevelser av att fråga gravida kvinnor om våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabel Klasson; Ronja Wahlsten; [2017-07-05]
  Nyckelord :MVC; våldsscreening; mäns våld mot kvinnor; handlingsutrymme ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka barnmorskors upplevelser av och förhållningssätt till att genomföra våldsscreening på MVC. Det empiriska materialet består av fem kvalitativa intervjuer med barnmorskor som arbetar på MVC inom Västra Götalandsregionen. LÄS MER

 3. 3. MÅNGSIDIGT VÅLD En kvalitativ intervjustudie om våld mellan behandlingsassistenter och ungdomar i dygnsvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Moen; Gabriella Lundmark; [2017-07-05]
  Nyckelord :Våld; socialt arbete; ungdomar; behandlingsassistenter; legitimering av våld;

  Sammanfattning : Våld mellan socialarbetare och klienter är ett fenomen som har dokumenterats, mensom utforskats mindre väl. Syftet med denna studie var att undersöka ämnet våldmellan behandlingsassistenter och ungdomsklienter inom dygnsvården. LÄS MER

 4. 4. Kännetecken på att barn bevittnat våld i parrelationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Castegren; Janina Olofsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Domestic violence; Child behavior; Children; Witness;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i parrelationer är vanligt förekommande och i hälften av fallen är barninvolverade genom att bevittna våldet vilket innebär ett lidande. Barns utveckling påverkas avflera behov vilka behöver tillgodoses för att barnen ska kunna utvecklas i en positiv riktning,det är barnets vårdnadshavare och samhället uppgift att tillgodose behoven. LÄS MER

 5. 5. I mötet med våldsutsatta patienter - En kartläggning av strategier för vårdpersonal för identifieringen av kvinnor i våldsamma nära relationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Asp; Susanna Ernvik; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; vårdpersonal; identifiering; screening; strategier; kvinnor; personcentrering;

  Sammanfattning : Bakgrund. Våld mot kvinnor i nära relationer är en problematik som skapar konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Kvinnorna löper ökad risk för en rad allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser till följd av våldsutsattheten, vilket i sin tur ökar kraven på sjukvård och samhällsresurser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet våld.

Din email-adress: