Sökning: "vad är koncentration"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden vad är koncentration.

 1. 1. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thomas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :ensilage; smältbarhet; fiber; växtfiber;

  Sammanfattning : In Sweden, the dairy cow is an important producer of both milk and meat. The production is highly dependent on forage as a source of nutrients for the cow. Ruminants are excellent converters of plant material that otherwise is highly indigestible for humans. LÄS MER

 2. 2. Årskurs 2 elevers kunskaper om vad som sker i kroppen vid fysisk aktivitet och dess påverkan på dem under skoldagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Attityd; Attitude; Elever; Students; Årskurs 2; Year 2; Survey; Enkät; Fysisk aktivitet; Physical activities; Kroppen; Body; Koncentration; Concentration; Kunskap; Knowledge; Kunskapsteori; Knowledge theory; Motorik; Motor skills; Skolprestation; School performance; Intervju; Interview;

  Sammanfattning : I min SAG (Självständigt Arbete på Grundnivå) undersöktes den fysiska aktivitetens påverkan på elevers motorik, koncentration och skolprestation. Forskningen (Caterino & Polaks 1999; Ekblom 2011; Ericsson 2003; Schmidt, Egger & Conzelmanns 2015; Wrotniak et al. LÄS MER

 3. 3. Metallhalter i fibersediment : Utvärdering av industriers utsläpp längs Norrlandskusten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Lumsén; Elsa Malmer; Alice Ljungberg; Sara Rosendahl; Linnea Rosendal; Lisa Westander; [2018]
  Nyckelord :miljö; fibersediment; metaller; föroreningar; Norrland;

  Sammanfattning : I det här projektet har halten tungmetaller, miljöfarliga metaller och andra metallföroreningar undersökts i fiberhaltiga bottensediment längs Norrlandskusten i syfte att bredda förståelsen för saneringsbehovet. Industrier har använt olika processer i sin verksamhet som släppt ut fiberrikt avfall i vilka en mängd föroreningar och däribland miljöfarliga metaller har lagrats. LÄS MER

 4. 4. Vem investerar för en hållbar framtid? : En demografisk studie över svenska investerare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Sandholm; Alexander Höglund; [2018]
  Nyckelord :Environmental Social Governance ESG ; sustainable investors; demographic factors; Swedish investors; Environmental Social Governance ESG ; hållbara investerare; demografiska faktorer; svenska investerare;

  Sammanfattning : The recent and well debated topic of sustainable investments together with the contradiction of the typical sustainable individual and the typical investor constitutes the purpose for the empirical research. Secondary shareholder data obtained from the Central Securities Depositary, Euroclear Sweden, together with corporate sustainable ratings from Thomson Reuters contributes to portraying the typical Swedish sustainable investor. LÄS MER

 5. 5. Jag blir lugnare och kan tänka bättre : En undersökning om elevers och lärares beskrivna upplevelser om effekter av fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Niklas Bonath; Fredrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; upplevelser; iscensättning; fysiologiska faktorer; koncentration; skola;

  Sammanfattning : Inledning: Med inspiration från vår tidigare kunskapsöversikt: Fysiskt aktiva barn: Bättre i matematik, och andra inspirationskällor som Bunkefloprojektet, WHO, egna erfarenheter från VFU- perioder och den rådande debatten som finns idag om huruvida fysisk aktivitet har någon effekt på elevers skolprestationer, har vi gjort en undersökning som belyser elevers och lärares utsagor om hur de själva upplever effekterna av fysisk aktivitet. Studiens syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever beskriver sina upplevelser om sitt eget lärande i direkt anslutning till att de varit fysiskt aktiva. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad är koncentration.

Din email-adress: