Sökning: "vad är koncentration"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden vad är koncentration.

 1. 1. Lärares upplevelser av elevers möjligheter till daglig fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Johansson; [2017-12-13]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; hela skoldagen; upplevelser; läroplan;

  Sammanfattning : Sveriges skolelever är mer stillasittande än någonsin tidigare - mest i Norden. Samtidigt visar forskning hur daglig fysisk aktivitet påverkar barn positivt på flera olika plan, där skolprestationer är ett område. Fysisk aktivitet förbättrar elevers koncentration, minne, grupptillhörighet, självförtroende samt resultat i skolämnen. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av svenska fragment : har kontexten någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Kajsa Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :Fragments; identification; gender differences; priming; Swedish; Priming; fragment; identifiering; könsskillnader; svenska;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om identifiering av fragment och ordigenkänning visar att resultaten ökar om deltagare har sett orden de ska identifiera tidigare eller om ordfragmenten presenteras i sin rätta kontext. I den här studien undersöktes påverkan av kontexten vid identifiering av svenska fragment genom att använda primingparadigm. LÄS MER

 3. 3. Kampen om hjärntronen : – en undersökning av elevers koncentrationsförmåga ur ett neurovetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Terese Kraft; [2017]
  Nyckelord :koncentration; uppmärksamhet; minne; motivation; neurodidaktik; neurovetenskap;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har gymnasieelevers uppfattning om sin egen koncentrationsförmåga undersökts liksom vilka faktorer de upplever främjar/hämmar denna förmåga. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i den neurovetenskapliga forskningen och undersöker om elevernas uppfattningar har några möjliga förklaringar och överensstämmelser med denna relativt nya forskning. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglig och inkluderande lärandemiljö : -En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av individanpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jane Brounéus; [2017]
  Nyckelord :individanpassningar; läs- och skrivsvårigheter; tillgänglig lärmiljö; inkludering; dilemmaperspektiv; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur undervisande lärare i år 3-6 upplever sitt arbete med att tillämpa individanpassningar för att göra lärandemiljöer tillgängliga och inkluderande för elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien syftar även till att beskriva vilka anpassningar lärarna gör och vilken betydelse dessa anpassningar har för lärandets tillgänglighet, samt att beskriva lärares upplevelser av tillgängliga lärmiljöer och inkludering. LÄS MER

 5. 5. Påverkas människan på olika sätt av uthållighetsträning på fastande respektive icke-fastande mage vad gäller fysiologiska markörer i kroppen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Pontus Olsson; [2017]
  Nyckelord :Endurance training; fasted state; non-fasting state; insulin; muscle glycogen; free fatty acids; Uthållighetsträning; fastande mage; icke-fastande mage; insulin; muskelglykogen; fria fettsyror;

  Sammanfattning : Inledning: Uthållighetsträning definieras som den typ av träning där flertalet stora muskelgrupper används och är i behov av hjärt-kärlsystemets kapacitet för att transportera syre till musklerna. Att fasta innebär i de flesta studier att ingen typ av föda intas före träningspassen medan att inte fasta vanligtvis innebär att 90 minuter före ett träningspass intas en kolhydratrik måltid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad är koncentration.

Din email-adress: