Sökning: "vad är subjekt"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden vad är subjekt.

 1. 1. Syntaktiska perspektiv på initiala annex i talspråket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Viktoria Strandberg; [2017-01-27]
  Nyckelord :initial dislokation; fritt annex; talspråk;

  Sammanfattning : Specialarbete, SV1301 15 hpSvenska språketHT 2016Handledare: Peter Andersson.... LÄS MER

 2. 2. Könsrepresentation i kommunernas nyhetsflöden. En innehållsanalys av framställningen av könsidentiteter i kommunala nyhetsartiklar på Internet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Malin Ågren; [2017-01-23]
  Nyckelord :Innehållsanalys; representation; genus; makt; kommunnyheter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och problematisera representationen av könsidentiteter i kommunala nyhetsflöden på Internet, samt analysera generella mönster kring detta ur ett genus- och maktperspektiv. Det teoretiska ramverket inkluderar genus- och maktteorier, statistik och tidigare representationsstudier inom massmedia, samt vetenskapliga resonemang om innebörden av en kommunal nyhetsförmedling. LÄS MER

 3. 3. Högläsning i förskolan - en del i formandet av barns identitet? : En systematisk litteraturstudie rörande rörande barnböckers innehåll samt pedagogers arbete med barnböcker, granskat ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Lundkvist; Charlotta Persson; [2017]
  Nyckelord :barnböcker; demokrati; didaktik; förskola; genus; högläsning; jämställdhet; literacy; makt; självständigt subjekt; socialisation; språkutveckling; stereotypa könsroller; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Läroplanen för förskolan framhåller vikten av att verksamheten i förskolan ska främja alla människors lika värde oavsett kön (Skolverket, 2016). Likaså framgår att pedagoger ska arbeta aktivt med att motverka stereotypa könsroller (ibid.). I samband med högläsning i förskolan tillägnar sig barn kunskap inom området literacy. LÄS MER

 4. 4. Efter filmen : En kvalitativ intervjustudie om upplevelserna av att medverka i en dokumentärfilm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ebba Kulneff; Moa Lichtenstein; [2017]
  Nyckelord :etik; dokumentärfilm; moral; närhetsetik; subjekt;

  Sammanfattning : Ständigt förs diskussion om etiska dilemman inom journalistikens yrkesområden. Vad bör allmänheten få veta? När ska man släppa professionen och istället agera som medmänniska? Uppsatsen utgår från dokumentärfilmen som journalistisk berättarform. LÄS MER

 5. 5. Den respektabla feministen : En analys av debatten kring Skam-fenomenet Noora

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Michaelsdotter; [2017]
  Nyckelord :pragma-dialectics; gender; debate; tv-series; analysis; femininity; intersectionality; Feminism; pragmadialektik; argumentation; argumentationsanalys; genus; genusvetenskap; Noora; Skam; Hietanen; Bitzer; Gemzöe; Ambjörnsson; Dahl; Skeggs; Lykke; intersektionalitet; tv; tv-serie; debatt; klass; femininitet; respektabilitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker feministisk argumentation i två artiklar publicerade av Expressen. Syftet har varit att ta reda på hur diskussionen om ett slags normerande feministisk kvinnlighet tar form. Analysen är uppdelad i två delar: i den första används Lloyd Bitzers teori om den retoriska situationen samt en pragmadialektisk teori och metod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad är subjekt.

Din email-adress: