Sökning: "vad betyder identifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden vad betyder identifiering.

 1. 1. The Sky is the Limit - En studie av vertikal förtätning och dess projektpåverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johanna Malmberg; Jenny Lindén; [2017]
  Nyckelord :vertikal förtätning; förtätning; påbyggnad; bostadsutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige präglas idag av en stark urbaniseringstrend, där inflyttning främst sker till våra tre storstadsregioner. Ett problem som försvårar urbaniseringen är att utbudet av bostäder inte möter den stora efterfrågan som uppstått. Byggbar mark i centrala lägen betraktas dessutom ofta som fullt ianspråktagen. LÄS MER

 2. 2. Lärarens roll vid lässvårigheter i årskurs 1-3 : En litteraturstudie om god kunskap om läsinlärning och lässvårigheter

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Felicia Aronius; [2016]
  Nyckelord :lässvårigheter; lärarens roll; årskurs 1-3; läsinlärning;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att sammanställa vad den didaktiska forskningen kommit fram till angående hur lärare kan upptäcka lässvårigheter hos elever i årskurs 1–3 utifrån ett läsinlärningsperspektiv, samt hur lärarens kunskaper, inställningar och metoder påverkar elever i lässvårigheter.Litteraturen som använts i denna studie har hittats genom informationssökning i tre databaser, ERIC, PsycINFO och SWEPUB. LÄS MER

 3. 3. Kritiska framgångsfaktorer vid ett interkommunalt verksamhetsbaserat IT-projekt : Projektet Värmländsk bibliotekswebb 2.0

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Satu Keskiniemi; [2014]
  Nyckelord :critical success factors; inter-municipal co-operation; IT project; kritiska framgångsfaktorer; interkommunal samverkan; IT-projekt;

  Sammanfattning : En utmaning för dagens organisationer är att flexibelt kunna ändra sina tjänster och produkter för att kunna möta kundernas ökade krav. Att använda IT som möjliggörare är ett sätt att utveckla verksamheter. Inom den offentliga sektorn har interkommunal samverkan tagits fram som ett nytt verktyg. LÄS MER

 4. 4. Filling the Gaps in the Right to Development: A Study on the Understandings (and Misunderstandings) of Rights-Holders and Duty-Bearers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simret Natnael Goitom; [2013]
  Nyckelord :public international law; folkrätt; human rights; mänskliga rättigheter; right to development; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to development (RTD) is an inalienable human right that has been affirmed by the United Nations General Assembly in the Declaration on the Right to Development (DRD), in 1986. The right has also been reaffirmed by several international declarations and in two regional human rights conventions, the African [Banjul] Charter on Human and Peoples’ Rights and Arab Charter on Human Rights, and it is often discussed in development discourse. LÄS MER

 5. 5. Det kausala sambandet mellan tillhörighet och prestation : En fallstudie av Militärhögskolan Karlberg i allmänhet och prestationsövningen Kuben i synnerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Gustav Weidman; [2013]
  Nyckelord :Ledarskap; social sammanhållning; tillhörighet;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett begrepp som är vanligt förekommande i vardagen. Men vad innehåller begreppet och vad innebär det att vara en god ledare? Frågar man tio individer vad begreppet betyder för dem får man säkerligen tio olika svar, alla har sin personliga tolkning utefter deras värderingar och erfarenheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad betyder identifiering.

Din email-adress: