Sökning: "vad betyder perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden vad betyder perspektiv.

 1. 1. Att arbeta med Lågaffektivt bemötande inom skola, förskola och funktionsstöd En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Demén; Elisabeth Wahlberg; [2016-02-22]
  Nyckelord :Bemötande; barnsyn; problemskapande beteende; normer;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att genom intervjuer få en förståelse för hur personal upplever arbetet med ett Lågaffektivt bemötande i relation till elever/brukare. Vidare fokuseras på vad som anses vara ett normalt kontra ett onormalt sätt att bete sig.Frågeställningar 1. LÄS MER

 2. 2. Det är en tolkningsfråga - Förskolechefers uppfattningar av deras pedagogiska ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Diana Magnusson; [2016-01-22]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; skolledarskap; förskolechef;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet för studien är att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv undersöka hur förskolechefer uppfattar det pedagogiska ledarskapet. Detta görs genom att studera vad förskolechefer menar är målet med sitt uppdrag som pedagogiska ledare, vilka handlingar de anser ingår i det pedagogiska ledarskapet samt vad de uppfattar som förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet. LÄS MER

 3. 3. Artikel 31 : barns rätt till lek : en förutsättning för barns utveckling, livskvalitet och vårt samhälles framtid?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nicklas Centring; [2016]
  Nyckelord :barnkonventionen; barns rätt till lek; barnkonsekvensanalys; utemiljö; lekteori; barns utveckling;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att höja kunskapsnivån bland landskapsarkitekter gällande FN-konventionen om barns rättigheter, i synnerhet artikel 31, barns rätt till lek. Detta för att kunna säkerställa barnets rättigheter genom de möjligheter till påverkan en landskapsarkitekt har. LÄS MER

 4. 4. Det kompetenta barnet : En essä om olika sätt att uppfatta vad barns ”kompetens” är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Morrissey Furehed Audrey; Nada Raouf; [2016]
  Nyckelord :competence; approach; understanding; reflection; influence; participation; Maria Montessori; Reggio Emilia; Child perspective and a child’s perspective.; kompetens; synsätt; förståelse; reflektion; inflytande; delaktighet; Maria Montessori; Reggio Emilia; Barnperspektiv barns perspektiv.;

  Sammanfattning : In this essay, we have investigated the concept of the “competent child”. Our dilemma is grounded in the fact that we adults have different opinions regarding what a “competent child” is. By this we, Audrey and Nada, mean that the term “competens” means different things depending on the context in which it occurs. LÄS MER

 5. 5. Ephemeral Selves: A semiotic cultural analysis of a Swedish bicycle helmet campaign

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Robin Öberg; [2016]
  Nyckelord :Bicycle Helmets; Applied Cultural Analysis; C.S. Peirce; Cultural Anthropology; Ephemeral Selves; European Ethnology; Evaluation; Governance; MACA; Marketing; Material Culture; Materiality; Mixed-Methods Approach; Performance; Policy; Semiotics; Social Self; Statistics; Traffic Safety Campaign; Qualitative Insight; Cykelhjälmar; Efemära Själv; Europeisk Etnologi; Kvalitativ Insikt; Kulturantropologi; Marknadsföring; Materiell Kultur; Materialitet; Riktlinjer; Semiotik; Socialt Själv; SPSS; Statistik; Styrmedel; Tillämpad Kulturanalys; trafiksäkerhetskampanjer; Uppträdande; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under 2014 så delade Lunds kommun ut 830 gratis cykelhjälmar. Sådana styrande kampanjer är vanliga i Sverige, ändå har ingen kampanj någonsin blivit utvärderad. Syftet med denna uppsats är tvådelad. Först, att utvärdera hur många av de 830 cyklisterna som faktiskt bär hjälmen som de blev tilldelade. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad betyder perspektiv.

Din email-adress: