Sökning: "vad betyder perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden vad betyder perspektiv.

 1. 1. Barns inflytande och delaktighet i förskolan : Pedagogers uppfattningar om begreppen inflytande, delaktighet och dess tillämpning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Ida Tillman; [2018]
  Nyckelord :Influence; participation; preschool; teachers perspectives; sociocultural perspective; Vygotskij; Inflytande; delaktighet; förskola; pedagogperspektiv; sociokulturellt perspektiv; Vygotskij;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien är att få reda på hur pedagoger beskriver och arbetar med begreppen ”barns inflytande” och delaktighet i förskolan. Detta är viktigt att få en inblick i, då dessa begrepp benämns som strävansmål i förskolans styrdokument, Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016). LÄS MER

 2. 2. Förändring- en del av vardagen - en undersökning om uppfattningar hos olika aktörer i förskolan angående förändringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Ekdahl; Elisabet Nilsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förändringsarbete; förändringsagent; process; utveckling;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Genom detta arbete vill vi skapa en ökad medvetenhet kring vilka kompetenser och kunskaper olika aktörer i förskolan har om förändringsarbete. Detta i sin tur skulle kunna bidra till bättre ingångar i utvecklingsprocesser på olika nivåer. LÄS MER

 3. 3. ”Ursäkta vad betyder fråga?” Formbaserad sfi-undervisning för vuxna med kort eller ingen utbildningsbakgrund

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Nina Begovic Jönsson; [2017-09-05]
  Nyckelord :kort utbildningsbakgrund; grundläggande litteracitet; muntlig undervisning; formbaserad språkundervisning; COLT-schema; ekologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har en kommunikationsetnografisk ansats med samtalsanalytiska inslag, med syftet att beskriva den interaktionspraxis som förekommer vid klassrumsinteraktion i undervisningen av vuxna andraspråksinlärare med ingen eller kort utbildningsbakgrund. Utifrån ett ekologiskt perspektiv på språk och lärande undersöker denna studie de lektionsaktiviteter som förekommer i undervisningen och den språkanvändning som dessa ger möjligheter till. LÄS MER

 4. 4. FÖRSTÅELSEEXPERTERNA En etnografisk studie om läsförståelse i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Eva Åhlund Ask; [2017-07-11]
  Nyckelord :habitus; fält; kapital; förskola; läsförståelse;

  Sammanfattning : Denna studies övergripande syfte var att ur ett utbildningssociologiskt perspektiv och med en deskriptiv utgångspunkt undersöka högläsningens sammanhang och förskolebarns sociala språkmiljöer genom att studera om barn ges tillfälle till samtal om de texter de möter i förskolan. Frågeställningar var: Vad får barnen för förutsättningar på förskolan för att kunna utveckla läsförståelse? och Hur samtalar barn om de texter de möter i förskolan? Föreliggande studie har en etnografisk ansats där observationer och intervjuer är centrala insamlingsmetoder. LÄS MER

 5. 5. Enabling Content Discovery in an IPTV System : Using Data from Online Social Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Hazim Deirmenci; [2017]
  Nyckelord :content discovery; IPTV; recommender system; social recommendation; social filtering; social network; movie recommendation;

  Sammanfattning : Internet Protocol television (IPTV) is a way of delivering television over the Internet, which enables two-way communication between an operator and its users. By using IPTV, users have freedom to choose what content they want to consume and when they want to consume it. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad betyder perspektiv.

Din email-adress: