Sökning: "vad gör en projektledare"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden vad gör en projektledare.

 1. 1. Resurshantering i multiprojektmiljöer : Projektledarens påverkan på organisationens resurshantering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sara Hansen; Maria Ekman; [2017]
  Nyckelord :Success Criteria; Multiprojects; Project Management; Resource Allocation; Resource Management; Framgångskriterier; Multiprojekt; Projektledning; Resursallokering; Resurshantering;

  Sammanfattning : Resurshanteringen är en viktig del av arbetet i ett projekt och hur resursallokeringen går till är avgörande för projektet och resultatets framgång. Trots att resursallokering är extra problematiskt i multiprojektmiljöer finns det relativt lite forskning inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. Vem gör vad? En kvalitativ intervjustudie om hur småbarnsföräldrar delar på hemarbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Olsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; Genuskonstruktion; jämställdhet; hushållsarbete; småbarnsfamilj.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie tar utgångspunkt i hur småbarnsföräldrar delar upp hushållsarbetet. Statistik och tidigare forskning visar att i traditionella småbarnsfamiljer är det oftast kvinnan som tar huvudansvaret för hushållsarbete och lägger ned mest tid på det. LÄS MER

 3. 3. Samarbetet mellan kommunen och byggherren i detaljplaneprocessen : Vilka är framgångsfaktorerna?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Gyllberg; [2017]
  Nyckelord :Municipality; Housing Developer; Collaboration; Detail Development Plan; Detail Development Planning Process; Urban Land Development; Project Management; Housing Development; Kommun; Byggherre; Samarbete; Detaljplan; Planprocess; Markexploatering; Projektledning; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : I Sverige är behovet av bostäder stort och en utbredd bostadsbrist råder. Av den anledningen behövs det fram till år 2025 uppföras cirka 710 000 bostäder, där det största behovet finns i storstadsregionerna. LÄS MER

 4. 4. Temporärt byggande av förskolor - En ekonomisk utvärdering av mobila lokaler

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Mattias Svensson; Jesper Hörnmark; [2016]
  Nyckelord :Mobil lokal - Paviljong; Barack; Flyttbara moduler; Lätt flyttbara moduler; Modul – Enskild enhet av de mindre byggnader som tillsammans utgör en mobil lokal;

  Sammanfattning : Mobila lokaler är en del av den nutida stadsbilden i Göteborg. Det trots att denallmänna uppfattningen är att en permanent byggnad resulterar i bättre kvalité än entemporär. LÄS MER

 5. 5. Att ta in miljöaspekter i kommunala projekt : Vilka hinder och möjligheter upplever projektledare?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Louise Faleij; Hedqvist Johanna; [2016]
  Nyckelord :sustainability; project; project manager; Public sector; environmental aspects; pro-environmental behaviour; hållbarhet; projekt; projektledning; offentlig sektor; miljöaspekter; miljövänligt beteende;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har miljöfrågor blivit mer och mer aktuella och kommuner i Sverige har idag ett ansvar att arbeta för hållbarhet och med miljöaspekter. Detta försvåras av att begreppet hållbar utveckling är vagt och därmed är öppet för tolkningar om var tyngdpunkten ska ligga när det gäller de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad gör en projektledare.

Din email-adress: