Sökning: "vetenskapliga artiklar förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar förskolan.

 1. 1. Hur exponeras barn för ftalater i sin inomhusmiljö på förskolan?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emelie Brevestedt; [2015]
  Nyckelord :Ftalater; exponering; miljö; hälsa; hormonstörande ämne; barn; förskola; kemikalier; leksaksdirektivet; REACH; CLP; miljömål; inomhusmiljö; PVC; kandidatförteckningen;

  Sammanfattning : Ftalater är ett ämne som har till syfte att verka mjukgörande i plast. Ftalater finns i flera material och produkter i vår omgivning t ex i leksaker, elektronik, textilier och i inredningsmaterial. LÄS MER

 2. 2. Mobbningsdiskurser inom förskoleforskning : En textanalytisk studie utifrån vetenskapliga artiklar om mobbning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Dellert; Sharmaine Panghulan; [2015]
  Nyckelord :Mobbning; förskolan; förebyggande arbetssätt; textanalys; diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie om forskares syn på mobbning i förskolan. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka diskurser som råder angående motverkan av mobbning i förskolan. Vi försöker analysera huruvida forskningen kring mobbning under den tidiga förskoleåldern har brister. LÄS MER

 3. 3. Diskurser om specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd. En diskursanalytisk studie av artiklar i facktidskriften Förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Elg; [2014-05-15]
  Nyckelord :specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; förskola; diskursanalys; tidningen Förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och analysera de diskursiva framställningarna, av specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd, i fem artiklar i förskollärarnas facktidskrift Förskolan.Teorin utgår från ett socialkonstruktionistiskt och diskursteoretiskt synsätt med antagandet att vi tillsammans använder språkliga handlingar för att konstruera en verklighetsförståelse (Bergström & Boréus, 2000a, b; Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Dahlberg, Moss & Pence, 2001). LÄS MER

 4. 4. Att urforma en pedagogisk miljö för att stödja barn inom autismspektrumtillstånd i förskolan. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Delaktighet; Förskola; Sa;

  Sammanfattning : AbstractSyfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka vad forskning visar gällande hurpedagogiska miljöer i förskolan kan anpassas för att främja delaktighet för barn inomautismspektrumtillstånd.Metod och tillvägagångssätt: Inledningsvis sammanställdes en historisk översikt av begreppetautismspektrumtillstånd. LÄS MER

 5. 5. Föräldrasamverkan i förskolan : Hur förskollärare och vårdnadshavare upplever föräldrasamverkan samt vilka föreställningar de har kring inflytande och delaktighet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Cecilia Steinbichler Lindahl; Ulrika Bogren; [2014]
  Nyckelord :föräldrasamverkan; förskola; inflytande; delaktighet; relation; information; möten.;

  Sammanfattning : Vårt huvudsakliga syfte med denna studie är att se hur föräldrasamverkan upplevs i förskolorna idag men även synliggöra åsikter kring ämnet från vårdnadshavares samt förskollärares perspektiv. I vetenskapliga artiklar och i styrdokumenten för förskolan beskrivs föräldrasamverkan som en betydelsefull kvalitetsfaktor för förskolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vetenskapliga artiklar förskolan.

Din email-adress: