Sökning: "water Pollution conclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden water Pollution conclusion.

 1. 1. Lithium-ion Batteries in Electric Vehicles : Sustainable to what extent?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Anton Persson; Daniel Öman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Increasing environmental laws and regulations regarding emissions and air and water pollution in the transport sector. These laws and regulations combined with the limitation of oil as a natural resource have contributed to research regarding alternative fuels for vehicles. LÄS MER

 2. 2. Ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erika Montelius; Pavlovic Marija; [2018]
  Nyckelord :Compensation; water protection; water supply; Ersättning; vattenskyddsområde; vattentäkt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder om det går att reglera lagstiftning gällande ersättning vid rådighetsinskränkning på den enskilda fastighetsägarens mark, i de fall då expropriation sker i syfte att främja miljöskydd för specifikt ändamål. Utredningen avgränsas till miljöskyddet, specifikt vattenskyddsområden. LÄS MER

 3. 3. Nuvarande utbredning och framtida spridningsrisker av arsenik i grundvattenakviferen i Hjältevad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Pöllä; [2018]
  Nyckelord :Arsenic; arsenic mobility; contaminated soil; partition coefficients; ArcMap; leaching tests; impregnation plants; Arsenik; arseniks mobilitet; förorenad mark; fördelningskoefficienter; ArcMap; lakförsök; impregneringsanläggningar;

  Sammanfattning : Arsenik är en naturligt förekommande halvmetall som orsakar stora hälsoproblem genom exponering t.ex. via dricksvatten. På grund av arseniks negativa effekter på människors hälsa sänktes den tillåtna gränsen i dricksvatten från 50 μg/l till 10 μg/l 2003 av WHO. LÄS MER

 4. 4. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 5. 5. Velayat park : En plats för gränsöverskridande möten mellan människor med olika socioekonomisk status

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Hamon Abbasi; [2017]
  Nyckelord :Brownfield; persian gardens; qanats; urban planning; urban form; urban development; urban landscape; identity; green space; public space; socio-economic problems; Urban form; urbanmorfologi; stadsplanering; identitet; socioekonomi; Space syntax; Iran; Teheran; persisk trädgård; park;

  Sammanfattning : Tehran, the capital of Iran has undergone major urbanization in the last century, which has caused uncontrollable urban growth. Poor regulation and control of this growth has given rise to environmental problems including high air and water pollution. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet water Pollution conclusion.

Din email-adress: