Sökning: "yttre och inre stress"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden yttre och inre stress.

 1. 1. Vägen tillbaka : - En kvalitativ studie av vägen tillbaka till arbete för socialarbetare som drabbats av utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Beatrice Sjöholm; Martina Olsson; [2017]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; socialarbetare; återhämtning; gynnande; hämmande;

  Sammanfattning : Att socialarbetare drabbas av utmattningssyndrom är något som har blivit allt vanligare och omtalat. Återhämtningen och vägen tillbaka till arbetet är komplicerad och påverkas av både inre och yttre aspekter i en individs liv. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att bedöma patienters vårdbehov på en akutmottagning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :de Jong Marie; Helena Åström; [2017]
  Nyckelord :Upplevelse; Bedömning; Vårdbehov; Akutmottagning; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Söktrycket har ökat på landets akutmottagningar de senaste åren. Människor söker i större utsträckning sjukvård dygnet runt. Det ökade antalet besök leder till ökad arbetsbörda för personalen och längre väntetider för patienterna. LÄS MER

 3. 3. "Varför måste jag göra det här?" : En sociokulturell studie av sångelevers känsla av sammanhang (KASAM) och dess effekt på välmående, motivation och självreglering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Edlund; [2017]
  Nyckelord :Sociokulturell teori; Postmodernism; KASAM; Anknytningsteori; Self-determination Theory; Stress; Konflikthantering; Mindfulness; Sång; Musik; Gymnasiets estetiska program;

  Sammanfattning : I föreliggande studie var syftet att synliggöra effekten av känsla av sammanhang (KASAM) på sångelevers välmående, motivation och självreglering. För att ta reda på detta har frågor ställts berörande kriterier som behöver uppfyllas för att känsla av sammanhang ska infinna sig. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens upplevelser av arbetsrelaterat hot och våld : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Alm; [2017]
  Nyckelord :Paramedics; Prehospital; Ambulance nurse; Threat; Violence; Ambulans; Prehospital; Ambulanssjuksköterska; Hot; Våld;

  Sammanfattning : Hot och våld mot ambulanspersonal blir allt vanligare i samhället. Frekvensen av hot och våld mot ambulanspersonal är hög. Ambulanspersonal rapporteras ha den största risken att utsättas för våld på arbetsplatsen då de oftast är dem som först möter patienten när akutsjukvård behövs. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga fotbollsdomare : En kvalitativ studiekring motivation, upplevd stress och coping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Kilhage Persson; Ludvig Vildö; [2017]
  Nyckelord :Damdomare; kvinnliga fotbollsdomare; motivation; stress; stresshantering; coping; copingstrategier; copingstrategi; idrottspsykologi; fotboll; kvinna; kvinnliga; idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar kvinnliga fotbollsdomare till fortsattdömning, vilka situationer som resulterar i stress samt hur de upplever att de hanterar dessasituationer. För att undersöka syftet användes frågeställningarna: Vilka är de huvudsakligamotivationsfaktorerna till att kvinnliga fotbollsdomare fortsätter att döma? Vilka situationerupplever de som stressfulla? Hur hanterar kvinnliga fotbollsdomare stressfulla situationer?Totalt deltog tio kvinnor från södra och västra Sverige som alla har dömt fotboll i minst tresäsonger, medelåldern var 21,1 år (SD= 3,62) och domarna dömde från distrikt till elitnivå. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet yttre och inre stress.

Din email-adress: