I vilken utsträckning används rökutsug av diatermirök vid operationer?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Diatermi är ett elektriskt operationsverktyg som används flitigt vid operationer. Det finns två olika sorters diatermiverktyg, monopolär diatermi och bipolär diatermi. Vid användning av diatermi bildas en illaluktande rök som kan innehålla levande cancerceller och irriterande kolväten. För att evakuera diatermirök används ett rökutsug. Syfte: Syftet var att undersöka i vilken utsträckning rökutsug av diatermirök användes vid operationer. Metod: Hypoteser utformades efter författarnas förförståelse och utgjorde grunden för en strukturerad observationsstudie. Observationsstudien genomfördes på tre operationsavdelningar i Region Skåne. Resultat: Totalt inhämtades 78 observationer. Rökutsug användes vid över 90 % vid operationer med monopolär diatermi. Rökutsuget användes ineffektivt vid 36,5 % av alla bränningar vid monopolär diatermi. Vid bipolär diatermi användes aldrig rökutsug. Det var ingen större skillnad mellan avdelningarna vid användningen av rökutsug vid monopolär diatermi. Slutsats: Varje gång rökutsug användes ineffektivt vid monopolär diatermi eller att inget rökutsug användes vid monopolär diatermi eller bipolär diatermi, utsattes operationspersonalen för en hälsorisk då den farliga röken inte evakuerades på rätt sätt. Eftersom följsamheten var så god vid monopolär så kan man förvänta sig att den skulle vara det också vid bipolär diatermi, om det skulle finnas rökutsug. Förhoppningen är att rökutsug vid monopolär diatermi alltid används effektivt samt att det i framtiden kommer att utformas ett rökutsug till bipolär diatermi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)