Unga och Sårbara : En litteraturstudie över faktorer som ökar sårbarhet för ungdomsdepression

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning:

Både nationella och internationella rapporter visar att depressioner har blivit vanligare under de senaste 50 åren, och att människor insjuknar i lägre åldrar än tidigare. Denna litteraturstudie undersöker och analyserar vilka sårbarhetsfaktorer som ökar risken att ungdomar etablerar depressiva symptom samt hur dessa faktorer interagerar för att göra ungdomar mer sårbara för depression. Genom ett systematiskt urval framkom tio vetenskapliga artiklar som tillsammans bildade det artikelunderlag på vilken analysen baserades. I resultatet identifieras tolv subkategorier som alla motsvarar sårbarhetsfaktorer som bidrar till ungdomsdepression. Dessa är dysfunktionella relationer, otrygg anknytning, negativa attributioner, negativa copingstrategier, känsligt temperament, låg självkänsla, arv, pubertetsinträde, kvinnligt kön, samt negativa livshändelser och psykiska påfrestningar. På grund av olika uppsättningar av sårbarhetsfaktorer är risken att utveckla en depression olika från ungdom till ungdom. I resultatet framkommer att sårbarhetsfaktorer interagerar på olika plan och tillsammans bidrar till förhöjd känslighet hos ungdomar. Trots kunskap om vilka sårbarhetsfaktorer som är mest betydelsefulla för ungdomsdepression samt ökad förståelse för interaktionsmönster dem emellan finns fortfarande svårigheter att precisera depressionsetiologin samt kartlägga övergripande mönster för exakt hur detta samspel går till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)