Sjuksköterskans hälsofrämjande åtgärder för vuxna med övervikt eller fetma

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Ett växande problem i världen är övervikt och fetma, vilket är bidragande orsak till folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer. Viktnedgång skulle minska risken för följdsjukdomar hos dessa patienter. Syfte: Beskriva de hälsofrämjande åtgärder sjuksköterskor kan göra för vuxna patienter med övervikt och fetma. Metod: Litteraturstudie med 13 artiklar från sökningar i de vetenskapliga databaserna Pubmed och Cinahl. Granskningen gjordes med SBU:s granskningsmall. Resultat: Utifrån artiklarna identifierades 3 kategorier: Främjande åtgärder, faktorer som kan påverka sjuksköterskans åtgärder samt effekter av hälsofrämjande åtgärder. Slutsatser: Sjuksköterskan har en stor roll i arbetet med patienter med övervikt eller fetma. Viktnedgång främjas med rätt grund och strategier för att patienten skall bli delaktig och motiverad. Lämpliga metoder för ändamålet är motiverande samtal, fysisk aktivitet på recept och personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)