Vetenskapligt skrivande i skolan : En studie av gymnasieelevers bruk av grammatiska metaforer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Syftet med denna undersökning är att beskriva och jämföra gymnasieelevers vetenskapliga skrivande med avseende på grammatisk metafor (GM). Genom användning av GM uttrycks betydelser på ett ”icke-typiskt” sätt. Detta sker exempelvis vid nominalisering av process, där verb (ex: använda) uttrycks med substantiv (ex: användning). GM ger möjlighet att skapa ett komprimerat och specialiserat språk. Undersökningens teoretiska grund är systemisk-funktionell lingvistik (SFL).

Materialet i undersökningen består av tio elevtexter, fem med betyget E och fem med betyget A, från det nationella provet i Svenska 3. I texterna undersöks fördelningen av GM av typen nominalisering av process och nominalisering av egenskap, fördelningen av andel GM i förhållande till betyg samt elevernas utnyttjande av funktioner av GM.

Fördelningen av de två GM-typerna visar på att det förekommer betydligt många fler nominaliseringar av process än egenskap i materialet. Detta förklaras bland annat genom elevernas användning av tekniska termer. Vidare visar resultatet på att texter skrivna av högpresterande elever (A-texter) tenderar att ha en högre andel GM än texter skrivna av lågpresterande elever (E-texter). Högpresterande elever tenderar även att utnyttja funktioner av GM i större utsträckning än lågpresterande elever genom att skapa fler långa nominalfraser med GM som huvudord. Närläsningar av utvalda texter visar att GM-täta texter innehåller ett mer koncentrerat och specialiserat språk anpassat till vetenskapligt skrivande än mindre GM-täta texter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)