Studenter inom akademin som har specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi beskriver upplevelsen av sin läroprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Abstrakt

Kristiansen, A. (2010). Studenter inom akademin som har specifika läs- och

skrivsvårigheter/dyslexi beskriver upplevelsen av sin läroprocess. C-uppsats i pedagogik.

Högskolan i Gävle, institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.

Studier på akademisk nivå kan innebära många olika utmaningar för en student med läsoch

skrivsvårigheter/dyslexi. Samhället är föränderligt och påverkas av globala faktorer

och högskoleutbildning kan vara en nödvändighet för att få ett arbete. Syftet med

uppsatsen är att ta reda på hur personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi erhåller

kunskap och hur de använder sig av den vid studier på akademisk nivå samt deras

individuella uppfattningar om denna läroprocess. Metoden för denna studie är intervjuer

med inspiration från den fenomenografiska ansatsen. För att ta reda på studentens egen

uppfattning om sin läroprocess.

I resultatet framkom det att en student med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får hantera

flera olika beståndsdelar för att klara av sina akademiska studier. Flertalet av

informanterna berättar att de ofta blir nekade att få använda sig av alternativa

examinationsformer. Bevisföringen av att ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ett

besvärligt tillvägagångssätt. De beskriver också upplevda hinder och möjligheter i sin

läroprocess och en önskan om hur de skulle vilja att deras studiesituation såg ut. Därtill

beskriver de vad de lär sig om sig själva. Analysen är gjord utifrån tre kategorier av hur

informanterna uppfattar sin lärandeprocess. Kategorierna är: lärosätets påverkan på

deras studier, deras egna hinder och/eller möjligheter och till sist deras personliga

lärande.

Nyckelord: Läroprocess, dyslexi, fenomenografi, hinder, möjligheter, student, läs- och

skrivsvårigheter/dyslexi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)