Kredit-kort och gott : En studie om hur svenska konsumenter värderar kreditkortsattribut.

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning:

Författare: Emil Herder, Filip Nilsson och Mats Seglarvik

Handledare: Anders Hytter

Examinator: Bertil Hultén

Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2016, 4FE63E.

Rapportens namn: Kredit-kort och gott

Frågeställning: Hur värderar svenska konsumenter olika kreditkortsattribut?

Syfte: Det primära syftet med vår studie är att undersöka hur svenska konsumenter värderar kreditkortsattribut på den svenska marknaden och att undersöka eventuella samband som existerar mellan deras värderingar och olika valda variabler. Som delsyfte ämnar vi att utifrån vår undersökning komma med relevanta rekommendationer som kan hjälpa Resurs Bank att skapa attraktiva kreditkortserbjudanden för konsumenter på den svenska marknaden.

Metod: Uppsatsen har till en början en induktiv ansats som sedan övergår till en mer deduktiv ansats. Datainsamling har i huvudsak skett genom enkätundersökning, men även genom intervjuer.

Resultat & slutsatser: Vi har rangordnat hur svenska konsumenter har värderat olika kreditkortsattribut och funnit att det existerar samband mellan hur olika individer värderat olika kreditkortsattribut baserat på andra värderingar och grupptillhörighet.

Teoretiskt och praktiskt bidrag: Teoretiskt har vi bidragit med en grund för hur svenska konsumenter värderar olika kreditkortsattribut samt en undersökningsmodell som kan användas som underlag för vidare forskning. Våra praktiska bidrag är att informationen kan användas som beslutsunderlag när ett kreditkortserbjudande som inriktar sig mot kundens upplevda värde ska läggas fram.

Nyckelord: Kreditkortsattribut, kreditkort, bonussystem, välgörenhet, konsumentbeteende, konsumentvärde

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)