Unis som IT-verktyg vid SFI-undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Författare: Simon Söderhäll; [2016]

Nyckelord: SFI; E-learning; IT-verktyg; Undervisning;

Sammanfattning: Sverige som land upplever idag krisläge inom två områden. Det ena området är skolan och det andra är flyktinghanteringen. PISA-undersökningar visar att elever som inte är svenskfödda uppnår betydligt sämre resultat än elever som är det. Unis är en läroplattform för SFI-undervisning som på mycket kort tid nått stor framgång. Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera Unis ur olika perspektiv för att förstå vad som ligger bakom denna framgång. Fokusområdena i studien är systemets utvecklingsprocess, dess interna struktur, dess användarvänlighet samt dess effekt på lärare och elever. För att kunna analysera den interna strukturen kommer en kodgranskning att ske. För att täcka de övriga fokusområdena kommer kvalitativa intervjuer utföras med lärare inom SFI samt en person från Unis. Resultaten av dessa analyseras ur ett datatekniskt perspektiv. Slutsatsen är att Unis framgång i stort beror på systemets enkelhet och företagets nära kundkontakt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)