Bild i förskolan : traditioners påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning Detta examensarbete handlar om bildpedagogiska traditioners påverkan på barns bildskapande iförskolan. Användandet av modeller vid exempelvis påsk- och julpyssel har vi upplevt som vanligt förekommande i förskolan och detta intresserar oss då vi på några förskolor sett att pedagoger styrt barnen när de använt modeller. Vi vill därför undersöka bildestetiska traditioner och hur det påverkar barns sociala samspel och kreativa förmåga vid bildskapande i användandetav inspirationsbilder och modeller. Syfte Undersökningen syftar till att studera på vilka olika sätt bildpedagogiska traditioner påverkarbarns sociala samspel och kreativa förmåga vid bildskapande i användandet av inspirationsbilder och modeller. Detta för att studera tradition och förnyelse och på så sätt kunna resonera kring utvecklingsmöjligheter med estetisk bildverksamhet i förskolan. Metod Utifrån undersökningens syfte används en kvalitativ metod, deltagande observationer och gruppintervjuer med barn, för att studera barns sociala samspel och kreativa förmåga vidanvändandet av inspirationsbilder och modeller. Resultat I resultatet framkom det att de estetiska traditionerna med återskapande av modell vidtraditionsbundet pyssel kan påverka barns kreativitet negativt. Studien visar att barnen på en avförskolorna var mer styrda av modellen än på den andra förskolan. Studien visar också att återskapandet av en modell hämmade det sociala samspelet på den ena förskolan. Pedagogers förhållningssätt är av stor vikt för att stimulera barns kreativitet.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)