Behålla eller förändra? : – organisera arbete.Medarbetares och chefers subjektiva syn på fördelar och nackdelar med olika sätt att

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Uppsatsens syfte är att undersöka medarbetare och chefers

subjektiva syn på för- och nackdelar med behovsarbetsrotation och

det nuvarande arbetssättet på ett bildelslager.

Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats där det empiriska

resultatet baseras på tio semistrukturerade intervjuer med

medarbetare och chefer på ett bildelslager om deras syn på för- och

nackdelar med sitt nuvarande sätt att organisera arbete samt

arbetsrotation.

Resultatet visar att medarbetare och chefers subjektiva

uppfattningar om de två arbetssätten ofta skiljer sig åt, men att en

viss samstämmighet kan urskiljas inom flera områden. Det blev

också tydligt att medarbetares inställningar till förändring skiljde

sig åt mellan och inom olika arbetsgrupperna. Intervjupersonerna

ser bland annat trygghet för medarbetaren och ensidighet i arbetet

som för- och nackdel med det nuvarande arbetssättet. En fördel

respektive nackdel med arbetsrotation är enligt chefer och

medarbetare ökad flexibilitet och att medarbetare kan få rotera till

mer slitsamma uppgifter än tidigare.

Utifrån teori och resultat kunde tendenser till att organisationen

skulle gynnas av att införa behovsarbetsrotation urskönjas. Främst

på grund av att medarbetare då kan få bättre insikt i

helhetsprocessen, utöka sin kompetens och bli mer motiverade

samt för att organisationen kan lära sig mer om de anställda. Om

organisationen blir effektivare av förändringen är dock svårt att

uttala sig om

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)