Bildterapi som behandlingsform mot depressiva symtom

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Anton Bergemalm; Tim Brogren; [2017-02-13]

Nyckelord: Bildterapi; depression; omvårdnad; sjuksköterska;

Sammanfattning: WHO beräknar att depression år 2020 kommer att vara det näst vanligaste funktionshindradetillståndet efter hjärt- och kärlsjukdomar. Syftet med denna studie var att undersökaeffekterna av bildterapi för patienter med depressiva besvär, med utgång i terapeuters ochpatienters erfarenheter kring terapiformen. Samtliga artiklar som granskades i detta arbeteär eniga om att bildterapi kan fungera som en behandling för att bryta rigida och negativatankemönster. Bildterapins ickeverbala tillvägagångssätt visade sig till viss del varagynnsamt för att konkretisera otydliga mönster bakom depressiva besvär. Flertalet terapeuteruppgav att bildterapi kan uppdaga resurser som för patienten tidigare varit dolda. Genomdetta kan patienten i fråga på ett bättre sätt hantera och arbeta med sina depressiva besvär.Bildterapi kan vara ett hjälpmedel för sjuksköterskan i arbetet med personer som drabbats avdepression. Detta gäller både inom psykiatrin och somatisk vård. Speciellt om terapinomformas mer utifrån ett sjuksköterskeperspektiv där vårdvetenskapliga begrepp är i fokus.Det har forskats relativt lite om bildterapi och därför har området stor utvecklingspotential.Den kliniska erfarenheten av bildterapi ser ut att vara större än den vetenskapliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)