Fåmansföretagsreglerna – från stopp till topp (och tillbaka?)

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Författare: Johan Asklund; [2015]

Nyckelord: Skatterätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Uppsatsen redogör för hur fåmansföretagsreglernas syfte, ändamål och värderingar har förändrats under tidsperioden 1991 till 2015, samt göra en förutsägelse hur fåmansföretagsreglerna kommer förändras i framtiden. Förutom fåmansföretagsreglernas instiftande 1991 behandlas 2006 och 2014 års lagändringar. För att besvara frågeställningarna har framförallt förarbeten studerats. Fåmansföretagsreglerna började med att 1991 vara en stopplagstiftning vars primära syfte var att motverka inkomstomvandling. Reglerna gjordes succesivt mer generösa och 2006 var den verkliga vändpunkten då syftet ändrades från att inte bara motverka inkomstomvandling, utan att också stimulera mindre och nystartade fåmansföretag. Reglerna gjordes så fördelaktiga för skattskyldig att denne i många fall hellre bedriv verksamhet i ett fåmansföretag än någon annan bolagsform. Fåmansföretagsreglerna blev så pass förmånliga att lagstiftaren var tvungna att införa vissa restriktioner 2014 som gjorde reglerna mindre förmånliga för att motverka felanvändning av de förmånliga reglerna. I ljuset av det nu liggande kommittédirektivet och de olika fåmansföretagsreglerna under tidsperioden 1991 till 2015, kan de framtida fåmansföretagsreglerna förutsägas. Att lagstiftaren stramar åt reglerna och gör de mindre förmånliga är ganska troligt. Lagstiftaren kommer troligtvis försöka göra reglerna mer preventiva utan att för den skull bli lika preventiva som 1991 års lagstiftning, men samtidigt bibehålla syftet att stimulera mindre och nystartade fåmansföretag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)