Byggnadsintegrerade Solceller : Applicering till ett flerbostadshus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Denna rapport presenterar det examensarbete som har gjorts i samarbete med företaget SMÅA AB. Syftet med arbetet är att öka kunskapen, för företaget, om solceller ur en teknisk och ekonomisk synpunkt då man väljer att integrera dessa i byggnadsskalet. Viktiga frågor som har tagits upp innefattar lönsamhet vid användning av solceller, möjligheter att integrera solceller samt hur tekniken ser ut idag och hur den kan utvecklas i framtiden. Dessa kunskaper har sedan applicerats på ett planerat flerbostadshus under resultatet. I lösningsförslaget har solceller blivit integrerade i tak och balkongräcken, där olika typer av solceller används baserad på dess respektive egenskaper som är bäst anpassade för ändamålet. Ämnesområden som berörs är energi, solceller, byggnadsintegrering samt ekonomi. Rapporten är baserad på fakta presenterad av yrkesmän, forskare och säljare som har goda kunskaper inom området. Lönsamheten, som är en central fråga, diskuteras under analys och slutsatser har sedan kunnat dras där man kan se att hur valda lösningar fungerar i dagsläget, om det är lönsamt samt hur det skulle kunna se ut.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)