Verklighet eller dröm – en fenomenologisk studie av psykologers upplevelser i psykoterapi vid psykos

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka psykologers upplevelser i psykoterapi med patienter med psykosproblematik. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med sex psykologer som arbetar eller har arbetat med patienter med psykosproblematik. Intervjumaterialet analyserades med tolkande fenomenologisk analys (IPA) med vilken fyra huvudteman kunde urskiljas: Att dela det ordlösa, Att förhålla sig till patientens skörhet, Att tvivla och förtrösta, samt Att inte kunna vara terapeut. Psykologerna vittnade om en förmedling av något ordlöst från patienterna. Detta gestaltade sig i att psykologen själv kunde förlora realitetsprövningen eller, som i mötet med svårare psykossjukdom, uppleva patientens tomhet som sövande och svåruthärdlig. Psykologerna beskrev patienterna som sköra vilket väckte en vilja att stödja patienten och en oro för att göra den illa. Detta tog sig uttryck i en försiktighet, samt tvivel kring den egna insatsen. Det blev viktigt att kunna känna förtröstan i svåra stunder, samt att försonas med begränsningarna i arbetet med psykossjukdom. Psykologerna beskrev även hur de kunde uppleva sig bli utestängda ur eller insugna i patientens psykotiska föreställningsvärld, och att bägge positionerna medförde en förlust av det terapeutiska förhållningssättet och den egna agensen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)