Proffs på professionalism: Hur chefer i människonära tjänsteverksamheter skapar förutsättningar för sina medarbetares professionalism

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Vi upplever att de tongivande forskarna inom den nordiska tjänsteforskningen är alltför konceptuella i sina slutsatser, då de sällan tar hänsyn till vad som djupgående krävs i kontexten inom olika verksamhetsområden. Då framgångsrika tjänsteverksamheter inte enbart är individanpassade, utan även situationsanpassade, finner vi att de förutsättningar som specifikt människonära tjänsteverksamheter kräver är intressanta att undersöka. Syfte: Syftet med uppsatsen är att uppnå en högre förståelse för chefskap inom människonära tjänsteverksamheter genom att belysa hur chefer kan främja professionalism hos sina medarbetare. Frågeställning: Hur skapar chefer i människonära tjänsteverksamheter förutsättningar för sina medarbetares professionalism? Teori: Det övergripande begreppet professionalism sätts i relation till forskning rörande chefskap och ledarskap, medarbetarskap, empowerment, emotional labor, samt standardisering. Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i utförandet av elva intervjuer. Urval: Enhetschefer och koordinatorer i en hemvårdsverksamhet intervjuades för att belysa vår forskningsfråga. Resultat och slutsats: Såsom professionalism tillämpas som ett övergripande tema i teorin, finner vi att kretslopp är ett övergripande tema i analysen. I det verksamhetsomfattade kretsloppet framträder de olika aktörernas agerande och vilken verkan det kan ha i verksamheten. Detta visar på ett formellt chefskap respektive ett starkt relationsbaserat ledarskap. Något överraskande är att vi fann att även standardisering kontra autonomi genomsyrade både teori och analys. För att medarbetare inte ska gå miste om sin förmåga att individ- och situationsanpassa servicemötet, påvisar denna studie betydelsen av att chefer är proaktiva i sina chefsroller och implementerar ett strategiskt ledarskap. Förslag på vidare studier: Övergripande finner vi att fler studier liknande denna är nödvändigt för att dels belysa vikten av professionalism som generell term, och dels dess tyngd i just människonära tjänsteverksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)