Kapitalstruktur hos svenska SME : En kvantitativ av studie av 12 861 företag inom SME kategorin "små"

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning:

Syfte: Syftet med denna studie är att studera hur små- och medelstora företags kapitalstruktur påverkas av företagets lönsamhet, ålder, tillväxt, materiella anläggningstillgångar, storlek och bransch.

Metod: Studien genomför en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats. Med utgångspunkt i tidigare forskning utformas sex oberoende variabler för att sedan testa dess påverkan på kapitalstrukturen. Data samlas in från företagens årsredovisningar med hjälp av databasen Retriever och behandlas i Microsoft Excel. Data analyseras sedan med hjälp av korrelationsanalyserna Pearson´s r och Spearmans rho samt en multipel regressionsanalys i statistikprogrammet SPSS för att utröna eventuella samband.

Resultat & slutsats: Studien erhåller en förklaringsgrad på 7,1 procent samt konstaterar att variablerna lönsamhet och ålder har ett positivt samband med soliditet, och därmed en negativ koppling till belåning. Den oberoende variabeln materiella anläggningstillgångar uppvisar en positiv korrelation med skuldsättningsgraden. Resultaten som studien kommer fram till finner stöd i tidigare forskning med undantag för den oberoende variabeln tillväxt och till viss del bransch. Slutligen fastställer studien att ålder är den oberoende variabel med störst inverkan på kapitalstrukturen.

Förslag till vidare forskning: Det skulle vara intressant att undersöka fler faktorer än vad denna studie behandlar, för att se dess påverkan på kapitalstrukturen. Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning är att genomföra en mer djupgående analys av branscherna, då dessa genererade varierande samband.

Uppsatsens bidrag: Studiens resultat bidrar till ökad förståelse för kapitalstruktur i svenska SME samt verkar som indikator för vilka faktorer som har betydelse för soliditeten. Därmed bidrar arbetet till teoribildningen gällande svensk kapitalstruktur. Uppsatsen kan fungera som en vägledning för befattningshavare vad det gäller företagets finansiella struktur och utgör därför också ett praktiskt bidrag. 

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)