Förskollärares tal om olika handlingsrepertoarer : En kvalitativ studie om konflikthantering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Preschool teachers talk about different action repertoires A qualitative study on conflict management   Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares tal om handlingsrepertoarer vid medlandet i en konflikt. De frågeställningar studien utgår ifrån är; Vilken handlingsrepertoar ger förskollärare uttryck för utifrån givna konfliktsituationer?  Vilken barnsyn framträder i förskollärares resonemang kring konfliktsituationer? Vilket stöd ges barn som ofta hamnar i konfliktsituationer? Studien kommer även belysa teoretiska ramverk och begrepp. Vi har valt våra teoretiska begrepp utifrån tidigare forskning i studiens litteraturöversikt för att kunna analysera resultatet. Utgångspunkten är Gloeckler och Cassells (2012) olika perspektiv;  problemlösning med barn och problemlösning för barn. Våra teoretiska begrepp är kategoriserade under varje perspektiv. Begreppen är följande lågaffektivt bemötande, barns perspektiv, det kompetenta barnet, barn som medmänniskor, högaffektivt bemötande, barnperspektiv, begränsa barn. Avslutningsvis presenterar vi begreppet livsvärld som vi anser är applicerbart på båda perspektiven. Metoden vi valt att använda för vår insamling av empiri är intervju, med vinjettmetoden som utgångspunkt. Studien visar urval av undersökningsgrupp, hur genomförandet av insamlingen av empirin gick till samt studiens validitet och reliabilitet. Studien visar även hur  processen för bearbetning av empirin och analys har gått till. Presentation av de för- och nackdelar beskrivs i metoddiskussionen. Genom våra teoretiska begrepp; problemlösning med barn, problemlösning för barn, hög och lågaffektivt bemötande, barns perspektiv, barnperspektiv, barn som medmänniskor, begränsa barn, det kompetenta barnet och livsvärld, har vi analyserat empirin och framställt den. Studien belyser svaren på våra frågeställningar i resultat och analysdel.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)