Musikteori i instrumentalundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

Sammanfattning:

Syftet med studien är att få en fördjupad inblick i hur instrumentallärare behandlar musikteori i sin undervisning för elever i grundskoleålder. Forskning tyder på att elever väljer bort musikteori som ämne på grund av bristande intresse. För att få en bild av i vilken mån instrumentallärare integrerar musikteori i sin undervisning gjorde jag korta strukturerade intervjuer med ett större antal musiklärarstudenter. Jag gjorde också djupintervjuer med fyra instrumentallärare som på ett aktivt sätt integrerar musikteori i sin undervisning. Som teoretisk utgångspunkt i studien har jag använt mig av teorier om lärande.

I resultatet visas två olika arbetssätt över hur musikteori kan läras. Det ena sättet sker genom att lära ut musikteorin i mindre delar, motiverade utifrån det eleven spelar. Det andra sättet är att presentera musikteoretiska helheter, ”system”. Resultatet visar också på två olika förhållningssätt till musikteori som ämne. I det första förhållningssättet betonas teorins praktiska funktion. Den ger alla som sysslar med musik ett gemensamt språk att samlas runt. I det andra betonas teorins musikaliskt konstnärliga funktion. Teorin utvecklar en förmåga att se och höra sammanhang och enskildheter i musiken, och detta skapar en förståelse och medvetenhet hos musikerna, vilket i sin tur öppnar för ett självständigare och rikare musicerande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)