Hur lagerarbetares arbetsmiljö påverkar deras förmåga att arbeta -En kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Författare: Sanne Gars; Vera Rosen; [2017-04-07]

Nyckelord: working ability; working environment; warehouse workers;

Sammanfattning: Lagerarbete tillhör yrkesgruppen maskin-processoperatörsarbete som harflest antal sjukdagar. Arbetet kan innebära bland annat repetitivaarbetsuppgifter och tunga lyft. Trots den ökade ohälsan och stressen iarbetslivet finns lite forskning om de bakomliggande orsakerna till dennaökning. Det finns ett flertal riskfaktorer i arbetsmiljön för personer somarbetar inom lagerarbete, vilket tidigare forskning har identifierat. Detfinns även studier utförda på ytterligare yrkeskategorier än lagerarbetareom hur arbetsmiljön påverkar arbetsförmågan. Det finns dock ettkunskapsgap i hur personerna själva upplever arbetsmiljön och hur denpåverkar förmågan att arbeta. Den kunskapen behövs för att i framtidenkunna utveckla lämpliga hälsofrämjande åtgärder. Studiens syfte är att beskriva yrkesverksamma lagerarbetares upplevdaarbetsmiljö och dess påverkan på förmågan att arbeta. Studien är en kvalitativ studie med induktiv analysansats. Analysen harskett genom kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och Lundman.Studien grundar sig på åtta intervjuer med yrkesverksamma lagerarbetarefrån ett företag i Västra Götaland. Instrumentet WEIS användes för attutföra semistrukturerade intervjuer för att undersöka arbetsmiljönspåverkan på arbetsförmågan. Resultatet visade på flera aspekter i arbetsmiljön som påverkade förmåganatt arbeta. Anställda upplevde lagerarbetets miljö som att de investeradesig själva i arbetet utan att få tillbaka, att deras arbete och arbetsförmågastyrdes av systemet och att förmågan att arbeta påverkades av att blibekräftad och belönad för sitt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)