Aristoteles som managementkonslut : Retorikens roll för identitetsskapande

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Karolina Reisler; Jonas Ejvinsson; Lena Bengtsson; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

För företag som startar sin verksamhet och vill skapa en identitet i det växande mediala samhället är retoriken avgörande. Att som företag skapa en identitet och kommunicera ut den till sin omgivning tror vi har blivit livsavgörande för ett företags profilering och positionering. Syftet med arbetet är att försöka finna en djupare förståelse för hur man kan använda retorik i ett företag när man formar och förmedlar sin identitet. Det gör vi genom att analysera en av oss genomförd fallstudie och sedan jämföra den med en annan studie om Skandia. Vi har frågat oss hur vårt fallföretag arbetat för att komma fram till sin identitet och hur man tänker förmedla den. Har vårt fallföretag alls tänkt på retoriken som verktyg och styrmedel för kommunikationen? Metodmässigt bygger vårt arbete främst på samtal med grundaren, styrelseordföranden och säljchefen på vårt fallföretag samt på litteraturstudier inom de ämnen vi behandlar i uppsatsen. Främst har vi behandlat retorik, kommunikation och marknadsföring. Studien är kvalitativ och deduktiv vilket innebär att vi inte försökt skapa en generell teori. Bearbetning och analys har gjorts utifrån det hermeneutiska perspektivet som utgår från tolkning och förståelse av empirin. Vår slutsats är att man faktiskt kan arbeta retoriskt utan att känna till mycket om retorik. Vi anser att man kan komma långt retorisk utan att kunna teorin men att man ändå måste tänka i retoriska banor och vara medveten om att kommunikation har en stor makt att påverka. För företag innebär denna slutsats att även om kommunikationen fungerar på ett dugligt sett så finns det utrymme för förbättringar. Retoriken som verktygslåda hjälper företag att se alla delar som man behöver arbeta retoriskt med så att man undviker att förbise viktiga områden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)