Återanvändning av grundkonstruktioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Dagens städer växer alltmer och upptar därmed värdefulla odlingsbara marker runtom staden. I och med detta kommer därför förtätning, omvandling och återuppbyggnad av städer genom exempelvis återanvändning av grundkonstruktioner bli en avgörande lösning. I samband med EU-projektet, RuFUS (Reuse of Foundations for Urban Sites), studerades hur olika metoder för återanvändning av grundkonstruktioner kan utföras. Detta har genomförts vid relativt många projekt i andra europeiska länder såsom Tyskland och England, men i Sverige är återanvändning ännu ovanligt. Målet med arbetet har därför varit att undersöka hur vanligt det är med återanvändning av grundkonstruktioner i Sverige och hur detta eventuellt kan utvecklas. Utöver det har arbetets syfte varit att utreda hur framtida nybyggnationer och dess grundkonstruktioner ska förbättras för att möta den fortsatta urbaniseringsproblematiken vi står inför. För att skapa en bakgrundsförståelse angående arbetets problemformulering genomfördes först en litteraturstudie som presenteras i teorikapitlet. Därefter utfördes en enkätstudie och intervjuer vars syfte var att skapa en bild av hur situationen är i Sverige och vilka svårigheter som kan förekomma vid återanvändning av grundkonstruktioner. Resultaten från enkätundersökningen och intervjuer visade att förekomsten av projekt med återanvändning av grundkonstruktioner i Sverige är relativt liten. Orsakerna till detta kan delvis bero på hinder som informationsbrist och okunskap i ämnet. Dessutom framgick det att osäkerheter förkommer kring hur grundkonstruktioner ska återanvändas på ett beprövat och säkert sätt. Framför allt var framhävdes svårigheterna som i förstudien och projekteringen fram, då det ansågs vara problematiskt att hitta underlag om den befintliga grundkonstruktionen. Slutsatserna som har tagits utifrån litteraturstudien och enkätresultaten är att det kommer behöva vidtas ett flertal åtgärder för att underlätta återanvändningen av grundkonstruktioner. Exempelvis behöver dagens metoder som används för att testa den befintliga grundkonstruktionens kapacitet utvecklas så att de går att utföra på ett snabbt och enkelt sätt. Detta skulle i sin tur underlätta framtagandet av en tillförlitlig beräkningsmodell. En annan åtgärd skulle kunna vara att utforma standardiserade metoder som är pålitliga och enkla att tillämpa vid produktionen. Slutligen bör även tillgängliga och informativa relationshandlingar skapas vid nybyggnationer. I och med detta kan förutsättningarna förbättras för kommande projekt som ska återanvända grundkonstruktioner. Genom att vidta samtliga åtgärder skulle troligen fler aktörer inom byggbranschen få bättre kunskap inom ämnet och därmed skulle antalet projekt där grundkonstruktioner återanvänds öka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)