Animaliska livsmedel i skolundervisningen : Lärares resonemang kring kostrelaterad undervisning i Idrottoch hälsa, Biologi och Hem-och konsumentkunskap

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa, Biologi och Hem och

konsumentkunskap resonerar kring animaliska livsmedel i anknytning till sin undervisning, samt hur

lärarnas läromedel förhåller sig till animaliska livsmedel. Empirin bygger på halvstrukturerade

kvalitativa intervjuer med fem grundskolelärare; två lärare undervisar i Idrott och hälsa, en lärare

undervisar i Biologi och två lärare undervisar i Hem- och konsumentkunskap. Jag har även genomfört

en läromedelsanalys med utgångspunkt från en kritisk diskursanalys. Intervju- och textmaterialet

analyseras utifrån en kritisk teori och en kritisk djurteori. Analysen av studiens resultat understryker

en prioritering av animaliska livsmedel i läromedlen varpå den vegetabiliska kosten konstrueras som

ett icke fullvärdigt alternativ. Specifika begrepp och språkliga uttryck i läromedlen beskriver andra

djur som objekt, vilseleder köttet ursprung och normaliserar brukandet, dödandet och ätandet av andra

djur. I intervjuerna framkommer resonemang som förstärker förtryck av andra djur. Det finns dock

uttalanden från intervjuerna som indikerar en motsatts inställning, men att exploateringen av andra

djur som en norm ändå genomsyrar språket. Lärarnas resonemang saknar en problematisering av

ätandet och dödandet av djur. Där emot poängterar ett flertal av lärarna en koppling mellan

animaliekonsumtion och en negativ påverkan på hälsan och miljön. Vidare framställs en vegetabilisk

kost, liksom i läromedlen, ibland som icke fullvärdig. Resonemangen från läromedlen och intervjuerna

genomsyras av sociala konstruktioner som konstruerar och upprätthåller animaliekonsumtionen och

produktionen som en norm. Samtidigt visar resonemangen att det finns möjligheter för en

skolundervisning som berör andra djur som en förtryckt grupp samt animaliers negativa påverkan på

miljön och hälsan. Det har även synliggjorts en konflikt i både läromedlen och intervjuerna mellan ett

normativt och utmanande förhållningssätt till animaliekonsumtionen och produktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)