Trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Natur och trädgård har länge setts som en miljö för återhämtning och ur detta har trädgårdsterapi uppkommit. För att rehabilitera personer med psykisk ohälsa kan arbetsterapi och trädgårdsterapi användas men en tydlig forskningssamanställning med koppling till arbetsterapi saknas. En litteraturöversikt med fokus på aktiviteternas värde inom trädgårdsterapi, för personer med psykisk ohälsa, kan bidra till ökad kunskap och om hur trädgårdsterapi eller ramarna för den, kan användas inom arbetsterapi. Syftet med studien var att kartlägga aktuell forskning där trädgårdsterapi använts för personer med psykisk ohälsa. Mer specifikt var syftet att sammanställa vilka aktiviteter som utförs inom ramen för studierna, vilka aktivitetsvärden aktiviteterna kan relateras till, vilken miljö aktiviteterna utförs i samt hur resultatet av trädgårdsterapi beskrivs. En systematisk litteraturstudie genomfördes som resulterade i sex funna artiklar. Resultatet visar att mötet med andra och att vistas i en restorativ och tillåtande miljö var viktiga komponenter i trädgårdsterapin. Trädgårdsterapi bidrog till att deltagarna fick ökat självförtroende och lust att engagera sig i nya aktiviteter. De funna komponenterna i trädgårdsterapin visar på viktiga komponenter i arbetsterapeutiska interventioner för personer med psykisk ohälsa. Komponenterna har också återfunnits i tidigare forskning vilket styrker användandet av trädgårdsterapi som en arbetsterapeutisk intervention.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)