Hur redovisar svenska företag socialt ansvar?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ericson Johanna; Nilsson Sara; [2007-09-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility, företagets sociala ansvarstagande,innehåller ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Redovisningen är frivillig och detfinns inte några klara regler för hur den ska se ut. Däremot så har det skapats riktlinjer somvägleder företag i deras redovisning av socialt ansvar. Allt fler företag väljer idag att förläggasin produktion i utvecklingsländer vilket har lett fram till att de ifrågasatts angående hur dehanterar de mänskliga rättigheterna i dessa länder. Detta i sin tur har gjort att företag väljer attredovisa sitt arbete med sociala aspekter.Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika företag i Sverige redovisar socialaaspekter samt vad de redovisar inom detta område. Vidare är syftet att undersöka om detskiljer sig åt mellan branscher och om det i sådana fall går att påvisa några bakomliggandefaktorer utifrån våra valda teorier.Avgränsningar: Uppsatsen innefattar bara svenska företag. Undersökningen är gjord utifrånföretagens senaste årsredovisningar, där vi endast har tittat på vad som har redovisats och integått in på om detta har följts eller inte. Vi har avgränsat oss till att endast granska företagensansvar gentemot anställda, leverantörer och tillverkare i utvecklingsländer.Metod: Granskning av års- och hållbarhetsredovisningar från 13 svenska företag i 4 olikabranscher har genomförts utifrån en checklista innehållande förutbestämda kriterier. Därefterhar resultatet av undersökningen sammanställts branschvis i empirin, vilken sedan har ställtsmot valda teorierna om intressenter, legitimitet och socialt kapital, vilka kan ligga bakomföretagens motiv till att redovisa socialt ansvar.Resultat och slutsatser: Vi har kommit fram till att redovisningen av sociala aspekter delsskiljer sig åt mellan branscher men också mellan företag. Då redovisningen är frivillig gör detatt företag dels återger informationen på olika ställen och dels lyfter fram olika delar av desociala aspekterna. Vi är av den uppfattningen att de skillnader som finns mellan branschernakan förklaras med hjälp av intressent- och legitimitetsteorin. Företagen är beroende avintressenternas bidrag till verksamheten och måste därmed tillgodose de krav som ställs fråndem. Företag i olika branscher anser att olika intressenter är mer eller mindre viktiga, vilketgör att skillnader uppstår. Det är viktigt för företagen att den verksamhet de bedriver ansesvara legitim. Vad som uppfattas som legitimt bestäms i stor utsträckning av samhället, vilketär uppbyggt av företagets övriga intressentgrupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)