Konkurrens mellan betaltjänst och gratistjänst för beräkningar av transportutsläpp - En fallstudie på Network for Transport Measures situation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Dagens konsumenter, tillverkare och organisationer ställer allt oftare miljökrav på varor ochtjänster som de använder. För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från ett företagsprodukter eller tjänster måste de kunna redovisa miljöeffekterna i processen och heladistributionskedjan. Denna kandidatuppsats undersöker hur en betaltjänst som tillhandahållerberäkningsverktyg för transportutsläpp kan hantera konkurrensen som uppstått frångratistjänster som också tillhandahåller beräkningsverktyg. För att ta reda på detta har vistuderat vilka faktorer som är viktiga för de som väljer betaltjänsten framför gratisalternativet.Kandidatuppsatsen baseras på en fallstudie med en semistrukturerad intervju medrepresentanter för Network for Transport Measures (NTM) och enkäter utförda medanvändare av beräkningsverktyget. Detta för att studera och analysera hur NTMs organisationär utformad idag samt ta del av användarnas uppfattningar och därefter undersöka hur de börutforma sin affärsmodell för att utveckla organisationen. Resultatet visar på att faktorer somär viktiga för att kunna hantera konkurrens från gratistjänster och som NTM bör satsa på är:den breda funktionen, kunskap hos interna resurser, enkelhet med användningen, trovärdigheti beräkningsverktyget och de mertjänster som erbjuds.Uppsatsen avslutas med en diskussion om resultatets implikationer där vi gerrekommendationer för hur NTM bör arbeta samt presenterar en lämplig affärsmodell somskall hjälpa företaget att hantera konkurrenssituationen som uppstått. Slutligen introducerasintressanta fält för vidare forskning som har nära anknytning till vår studie som på grund avresursbegränsningar inte genomförts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)