En oviss väntan nära döden : Patienters upplevelse i väntan på en hjärt- eller levertransplantation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Många människor väntar på att få genomgå en hjärt- eller levertransplantation. Det är viktigt att vården är patientcentrerad, så att sjuksköterskor ser hela människan och har kunskap att stödja patienter till anpassning i väntan på det nya organet. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser i väntan på en hjärt- eller levertransplantation. Metod: En kvalitativ innebördsanalys med beskrivande ansats har gjorts baserat på fem självbiografier. Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman; Att leva i ovisshet, Att befinna sig mellan liv och död, Betydelsen av stöd från anhöriga samt Betydelsen av stöd från sjukvårdspersonal. Dessa teman visar att patienter som väntar på en hjärt- eller levertransplantation upplever väntan som lång, med många känslor och tankar. Stödet patienterna fick ifrån anhöriga och sjukvårdspersonal hjälpte dem att ta sig igenom väntan inför en transplantation. Slutsats: Väntan inför en hjärt- eller levertransplantation upplevs av patienter som en livsomvälvande situation, där ovissheten i väntan är jobbig. Genom att sjukvårdspersonal använder sig av Roys anpassningsmodell kan det bidra till en patientcentrerad vård, där anpassning till den nya livssituationen sätts i fokus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)