ALFABETETS TRÅNGA DÖRRAR. En syntaktiskt inriktad analys av tid och rum i Adunis’ dikt al-waqt.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Utvecklingen av Adunis poesi har beskrivits som en förflyttning från “thepoetry of time” till “the poetry of place”. I denna uppsats applicerasanalysbegrepp från övergripande lingvistik och arabistik på Adunis dikt”al-waqt” från 1985 för att undersöka förhållandet mellan syntax ochtids-och rumsgestaltning. Resultatet visar att diktens växlingar i tid ochrum återspeglas på syntaktisk nivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)