Hur störningar hanteras i betalsystemen hos livsmedel-, bränsle- och bankbranscher : Att utveckla gemensam resiliens när betalsystemet slås ut

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Författare: Amanda Jaber; [2017]

Nyckelord: Resiliens; organisation; betalsystem; störningar;

Sammanfattning: En av de viktigaste infrastrukturerna för att samhället ska fungera är betalsystemet. Slutar det fungera leder det troligtvis till att flera kritiska system påverkas av störningen. Genom att utveckla gemensam resiliens, dvs. förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar i komplexa dynamiska system, samt analysera och skapa medvetenhet om det, kan kriser förhoppningsvis hanteras bättre. Syftet med denna studie är att få en inblick hos de olika branschernas sätt att hantera störningar i betalsystemet. Detta genom intervjuer och analys av data. Därför har sex deltagare från branscherna livsmedel, bränsle och bank intervjuats med semi-strukturerade frågor. Intervjuerna spelades in, data transkriberades och sedan analyserades data med en tematisk analysmetod. Ur analysen uppstod sju teman: • Begränsade betalningslösningar och alternativ • Kommunikation med kunden • Skydda varor, kunder, förtroende och säkerhet • Beroende av många aktörer • Beroende av att andra löser problemet • Personalens förberedelser och utbildning vid en kris • Beroende av internet och el De slutsatser som kan dras från resultatet är att branscherna och samhället inte är förberedda på ett längre avbrott i betalsystemet. Aktörerna litar helt enkelt på att andra (IT-support) kan lösa problemet i betalsystemet åt dem. De antar också att störningarna bara kan vara som längst i några minuter eller timmar innan IT-supporten löser problemet. De har inga planer eller strategier för att hantera störningar. Eftersom det saknas en plan är det vanligaste svaret hos aktörerna att de troligen får stänga ner sin verksamhet om betalsystemet inte fungerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)