IKT och Informellt lärande på fritidshem : Läs- och skrivinlärning med hjälp av digitala verktyg på fritidshem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om, hur och varför Informations och Kommunikationsteknik (IKT) används på fritidshem för att stötta elevers informella lärande i läs- och skrivinlärning. I denna kvalitativa studie har semistrukturerade intervjuer genomförts med fem pedagoger på fem olika fritidshem. Det som resultatet av denna studie visar är att IKT används på fritidshem för att stötta elever i läs- och skrivinlärning, men att det sällan enligt fritidspedagogerna sker på ett medvetet sätt. En anledning till detta är att fritidshemmen inte har nog med teknik att tillgå. Men fritidspedagogerna anser också att läs- och skrivinlärning inte är en del av fritidshemmets verksamhet, att det hör hemma i skolans verksamhet. Även om fritidspedagogerna inte uttryckligen pratar om informellt lärande så är det vad som lyser fram när de berättar om hur de arbetar med IKT till exempel när de på fritidshemmen gör bildberättelser och filmer.. Fritidspedagogernas egen kunskap om IKT är en annan anledning till varför användningen av digitala verktyg är begränsat. Däremot finns en vilja hos fritidspedagogerna att vilja använda IKT och de anser att det pedagogiska ansvaret bakom användandet är viktigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)