Barn, fattigdom och klass – Definitioner av och arbete med begreppen fattigdom och klass inom socialtjänstens Barn- och Familjeenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Erik Frid; Eric Jansson; [2011-06-27]

Nyckelord: Barnfattigdom; klass; socialtjänst; socialt arbete;

Sammanfattning: Vår studie undersöker hur socialarbetare inom socialtjänstens barn- och familjeenheter resonerar kring fattigdom och klass samt hur de definierar och konstruerar dessa begrepp. Den undersöker vilken betydelse socialarbetarna anser att begreppen har för barn och hur detta påverkar deras arbete. Vidare undersöker den vilken roll socialtjänsten som organisation har i arbetet med frågor kopplade till dessa begrepp. Sju intervjuer har genomförts med arbetare inom socialtjänstens barn- och familjeenheter och dessa har analyserats med hjälp av meningskategorisering. Studien visar att socialarbetarnas definitioner och konstruktioner av begreppen fattigdom och klass är komplexa och rymmer såväl ekonomiska som sociala element. De anser att begreppen påverkar barn och familjer på flera nivåer, till exempel genom att faktorer kopplade till begreppen kan innebära utestängning från många av samhällets arenor, samt att det påverkar förutsättningar och möjligheter i barns liv. Socialarbetarna beskriver att de både kan arbeta konkret med begreppen genom att till exempel hjälpa individer till utbildning eller arbete, men främst arbetar de genom i bred bemärkelse berikande insatser för att motverka begreppens negativa sociala dimensioner. Våra resultat visar att det finns en ovana hos socialarbetarna att reflektera över hur deras arbete kan vara ett led i arbete mot fattigdom och i att förändra klasspositioner. Vidare framkommer också att socialtjänsten som organisation genom brisfälligt samarbete mellan enheter, hög arbetsbelastning och spänning mellan allmänna och konkreta mål, inte uppmuntrar utan istället begränsar möjligheterna för socialarbetarna att arbeta med fattigdoms- och klassmässiga frågor. Det blir istället upp till varje enskild socialarbetare att tillfullo ta tillvara sitt handlingsutrymme för att kunna bedriva ett sådant arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)