Materialhantering och alternativa förpackningslösningar : En studie vid GETRAG All Wheel Drive AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi; Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi

Sammanfattning:

Köpingsföretaget GETRAG All Wheel Drive AB utvecklar, tillverkar och levererar komponenter för drivteknik till personbilsindustrin. Genom projektet 580-9 planerar företaget att införa en monteringsbana för en nyutvecklad produkt. Till denna önskar företaget skapa en materialhantering som är kostnadseffektiv, lever upp till kundernas krav på hög kvalitet samt utesluter hantering av träemballage vid monteringsbanan. Syftet med examensarbetet är därför att ge förslag till en kostnadseffektiv materialhantering där emballage som avger restprodukter inte hanteras vid monteringsbanan.

För att undersöka examensarbetets frågeställningar har vi utrett hur materialförsörjningen till banan bör skötas. Studien bygger främst på teorier om lean produktion och förpackningslogistik. Utredningen innefattar en analys av nuläget och ger förslag till förbättringar utifrån denna. Vidare har vi studerat effekterna av och kostnaderna för alternativ till trä- och kartongemballage samt gjort en kartläggning av marknaden för alternativa emballage.

Resultatet av studien visar att för att skapa en effektiv materialhantering är det viktigt att eliminera de slöserier som finns i materialflödet, till exempel överproduktion, onödiga lager och onödiga transporter. För att skapa en jämn materialhantering bör mängden artiklar som fylls på vid banan motsvara förbrukningen under en bestämd tidsperiod, eller multiplar av denna period, för samtliga produkter. Vidare bör inte montörerna ansvara för påfyllnaden av artiklar vid monteringsbanan, detta bör istället skötas av en materialhanterare.

Studien visar även att olika förpackningar bör användas för olika artiklar beroende på produktens egenskaper samt varifrån den levereras. Att utesluta trä- och kartongemballage medför kostnader som måste vägas mot kundernas krav. Om det är alltför kostsamt att leverantören skickar i emballage som inte avger damm eller flisor finns det möjlighet till en ompackning. Denna bör för det specifika projektet ske internt i form av en manuell dukning.

Utifrån de slutsatser som dragits av arbetet är vår rekommendation att GETRAG All Wheel Drive AB bör arbeta för en mer kostnadseffektiv materialhantering genom lean produktion och sex sigma samt satsa mer på förpackningsutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)