Att söka jobb med webbaserad portfolio : Hur arbetssökande bör gå till väga för att bygga en webbaserad portfolio som motsvarar potentiella arbetsgivares förväntningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

Sammanfattning: Syfte – Syftet med studien var att ge arbetssökande inom branschen för grafisk formgivning och webbutveckling en uppfattning om hur en webbaserad portfolio bör utformas för att uppfylla branschens förväntningar. Metod – Studien har använt sig av två huvudsakliga metoder. En kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning med arbetssökande och en kvalitativ undersökning med potentiella arbetsgivare i branschen. Resultat – Den insamlade empirin och litteraturen visar på att en portfolio är otroligt viktig vid jobbsökning inom branschen för grafiska formgivare och webbutvecklare. I resultatet framkom det även viktiga faktorer som arbetssökande bör tänka på när de utformar sin webbaserade portfolio. Dessa faktorer finns sammanställda i riktlinjer som en bilaga i rapportens slut. Implikationer – Studien baseras på empiri insamlad från författarnas närområde, Jönköping. Detta har på så sätt skapat ett specifikt urval baserat på en geografisk position. I studien skulle sex besöksintervjuer genomföras. Dock var det en intervju som genomfördes via mail, vilket kan ha påverkat svaren. Begränsningar – Den största begränsningen i studien var tidsramen som arbetet genomfördes under. Med tanke på de sex intervjuer och den omfattande enkätundersökningen som genomfördes så tog det lång tid att analysera och sammanställa insamlad data. Studien begränsades till endast webbaserade portföljer. Under intervjuerna kom det fram detaljer som hade gjort det intressant att kika på helheten kring att söka jobb med portfolio. I studien låg dock fokus främst på utformningen av portfolion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)