En strategi som engagerar : En kvalitativ studie om B2B företags möjligheter att skapa kundengagemang i sociala medier 

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Författare: Damaris Chauca Palma och Mikaela Svensson Handledare: Docent Richard Afriyie Owusu Examinator: Professor Bertil Hultén Fakultet: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Program: Civilekonomprogrammet med inriktning marknadsföring Kurs: Examensarbete i marknadsföring för Civilekonomprogrammet, 30 hp. VT 2017. Examensarbetets titel: En strategi som engagerar. Forskningsfråga: Hur bör B2B företag använda sociala medier för att skapa kundengagemang? Hur bör innehållet i sociala medier utformas av B2B företag för att skapa kundengagemang? Syfte: Uppsatsens syfte är att ge förslag till en social mediestrategi som kan användas av företag inom B2B för att skapa kundengagemang i sociala medier. Studien syftar till att bidra med kunskap om hur B2B företag bör använda sociala medier för att skapa kundengagemang i sociala medier samt förse Höganäs AB med kunskap om hur de bör använda- samt vilket innehåll de bör publicera i sociala medier. Metod: Studien har karaktären av en fallstudie med Höganäs AB som utgångspunkt. Genom en kvalitativ metod och med ett induktivt angreppssätt har data insamlats genom semistrukturerade djupintervjuer. Resultat och slutsats: Företag inom B2B bör använda plattformarna LinkedIn och YouTube och eventuellt Instagram. Plattformarna bör uppdateras i enighet med deras karaktär samtidigt som hänsyn tas till inläggens kvalitet. Företag bör planera hur ofta plattformarna ska uppdateras likväl som de bör kombinera social media med traditionell media. Höganäs ABs innehåll i sociala medier bör fokusera på kvalitet, kostnad och miljö då det är innehåll som har möjlighet att skapa kundengagemang inom bilindustrin. Teoretiskt och praktiskt bidrag: Studien bidrar med teoretiska kunskaper om hur kundengagemang hos B2B företag kan skapas genom rätt användning av och rätt innehåll i sociala medier. Studien bidrar även med praktiska implikationer till Höganäs AB om hur de bör använda sociala medier samt vilket innehåll de bör publicera i sociala medier för att engagera närmare kunder samt OEM företag i sociala medier. Nyckelord: Business-to-business, sociala medier, kundengagemang, social mediestrategi 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)